Home Artykuły Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca

Metody obróbki pasz

W celu zwiększenia strawności, przyswajalności i bezpieczeństwa skarmianych materiałów paszowych w wielu przypadkach należy je poddać procesom obróbki. Rozdrobnienie, nawilżanie, gotowanie, amoniakowanie, suszenie i zakiszanie to najpopularniejsze metody obróbki pasz, które mogą być stosowane bezpośrednio w gospodarstwie.

Metody oceny jakości kiszonki – ocena organoleptyczna

Wzrost wydajności krów mlecznych wymaga od hodowcy szczególnej kontroli procesu sporządzania kiszonki, jakości zadawanych pasz, znajomości ich wartości pokarmowej oraz bilansowania skarmianych pasz. Krowy o wysokiej wydajności mlecznej są najbardziej narażone na niedostateczne pokrycie potrzeb żywieniowych, zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, choroby metaboliczne oraz krótszy okres użytkowania.

Mocznik w żywieniu bydła

W żywieniu bydła mlecznego hodowcy często spotykają się z deficytem białkowym. Pokrycie zapotrzebowania na energię i białko wymaga największego wkładu finansowego, dlatego wielu hodowców decyduje się na  zastąpienie części białka surowego – mocznikiem. Mocznik i jego pochodne (związki azotowe niebiałkowe) to dodatki paszowe, które umożliwiają dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej.

Zaburzenia trawienia u młodych przeżuwaczy

Trawienie i wchłanianie pokarmu u cieląt odbywa się podobnie jak u zwierząt monogastrycznych. Przez pierwsze tygodnie życia pobierane przez oseska mleko przedostaje się za pomocą rynienki przełykowej bezpośrednio do trawieńca. Rozwój przedżołądków następuje w pierwszych tygodniach życia. Jest on uwarunkowany pobieraniem paszy zawierającej duże ilości włókna surowego oraz przeszczepianiem drobnoustrojów, pochodzących z otoczenia, paszy oraz […]

Mikroklimat w pomieszczeniach inwentarskich

Aby zapewnić zwierzętom hodowlanym należyty dobrostan, prawidłowe funkcjonowanie organizmu, oraz aby osiągnąć odpowiedni poziom wydajności należy zapewnić prawidłowy mikroklimat w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych. Mikroklimat wywiera bowiem bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizmu zwierząt. Podstawowe czynniki, jakie określają mikroklimat to temperatura, wilgotność względna powietrza, stężenie szkodliwych gazów, ruch powietrza, oświetlenie oraz akustyka.

Fermentacja węglowodanów w żwaczu

Głównym źródłem energii dla przeżuwaczy są węglowodany pasz roślinnych, tym samym są one jednym z czynników limitujących produkcyjność krów. Efektywność wykorzystania energii z pasz roślinnych zależy od procesów fermentacyjnych zachodzących w żwaczu, budowy chemicznej węglowodanów oraz składu mikroflory żwacza.