Home Artykuły Produkcja zwierzęca Żywienie zwierząt

Żywienie zwierząt

Metody obróbki pasz

W celu zwiększenia strawności, przyswajalności i bezpieczeństwa skarmianych materiałów paszowych w wielu przypadkach należy je poddać procesom obróbki. Rozdrobnienie, nawilżanie, gotowanie, amoniakowanie, suszenie i zakiszanie to najpopularniejsze metody obróbki pasz, które mogą być stosowane bezpośrednio w gospodarstwie.

Metody oceny jakości kiszonki – ocena organoleptyczna

Wzrost wydajności krów mlecznych wymaga od hodowcy szczególnej kontroli procesu sporządzania kiszonki, jakości zadawanych pasz, znajomości ich wartości pokarmowej oraz bilansowania skarmianych pasz. Krowy o wysokiej wydajności mlecznej są najbardziej narażone na niedostateczne pokrycie potrzeb żywieniowych, zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, choroby metaboliczne oraz krótszy okres użytkowania.

Mocznik w żywieniu bydła

W żywieniu bydła mlecznego hodowcy często spotykają się z deficytem białkowym. Pokrycie zapotrzebowania na energię i białko wymaga największego wkładu finansowego, dlatego wielu hodowców decyduje się na  zastąpienie części białka surowego – mocznikiem. Mocznik i jego pochodne (związki azotowe niebiałkowe) to dodatki paszowe, które umożliwiają dokładne zbilansowanie dawki pokarmowej.

Zaburzenia trawienia u młodych przeżuwaczy

Trawienie i wchłanianie pokarmu u cieląt odbywa się podobnie jak u zwierząt monogastrycznych. Przez pierwsze tygodnie życia pobierane przez oseska mleko przedostaje się za pomocą rynienki przełykowej bezpośrednio do trawieńca. Rozwój przedżołądków następuje w pierwszych tygodniach życia. Jest on uwarunkowany pobieraniem paszy zawierającej duże ilości włókna surowego oraz przeszczepianiem drobnoustrojów, pochodzących z otoczenia, paszy oraz […]

Fermentacja węglowodanów w żwaczu

Głównym źródłem energii dla przeżuwaczy są węglowodany pasz roślinnych, tym samym są one jednym z czynników limitujących produkcyjność krów. Efektywność wykorzystania energii z pasz roślinnych zależy od procesów fermentacyjnych zachodzących w żwaczu, budowy chemicznej węglowodanów oraz składu mikroflory żwacza.

Mikotoksyny

Mikotoksyny mogą znajdować się w większości pasz (kiszonka z kukurydzy, pasze treściwe, zboża, produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego). Zanieczyszczone mogą być ziarna zbóż pochodzące z własnych upraw, jak również zakupione pasze objętościowe i treściwe. Niewłaściwe warunki środowiskowe podczas wzrostu i dojrzewania zbóż oraz nieprawidłowe warunki przechowywania mogą zwiększyć poziom zanieczyszczenia pasz mikotoksynami. Na porażenie grzybami szczególnie […]