Home Artykuły CERTYFIKACJA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
CERTYFIKACJA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

CERTYFIKACJA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

0
0

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania o zrównoważonej produkcji zwierzęcej i roślinnej . Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, zapewnić właściwy dobrostan zwierząt, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy. Jest to system wpływający korzystnie na środowisko naturalne, co przyczynia się do osiągania szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych. Nie ulega także wątpliwości, że rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci coraz częściej interesują się produktami ekologicznymi, chcą je kupować i przeważnie płacą za nie wyższą cenę niż za produkty, które zostały wytworzone w systemie konwencjonalnym.

Zakłada się, że ekologiczna produkcja roślinna powinna przyczyniać się do utrzymywania oraz zwiększania żyzności gleby, a także zapobiegać jej erozji. Rośliny uprawne w gospodarstwie ekologicznym powinny być nawożone poprzez ekosystem gleby, a nie za pomocą nawozów rozpuszczalnych dodawanych do gleby. Natomiast ekologiczny chów zwierząt powinien opierać się na zasadzie poszanowania wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt. Zarządzanie w odniesieniu do zdrowia zwierząt w gospodarstwie ekologicznym powinno opierać się głównie na profilaktyce – zapobieganiu chorobom. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę na warunki w pomieszczeniach dla zwierząt, praktyki hodowlane i obsadę zwierząt. niemniej ważny jest wybór rasy zwierząt przeznaczonych do chowu ekologicznego, zwracać należy uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunków. Ważne jest aby podkreślić, że nie wystarczy przestrzegać wymienionych założeń, aby móc nazywać posiadane gospodarstwo – ekologicznym.

Kluczowym elementem gospodarowania w systemie ekologicznym jest zgłoszenie się do upoważnionej jednostki certyfikującej i zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Certyfikat wydawany jest po:

 • uzyskaniu pozytywnego wyniku procesu certyfikacji,
 • podpisaniu umowy przez producenta na stosowanie certyfikatu,
 • uiszczeniu opłaty za postępowanie certyfikacyjne, której wysokość uzależniona jest od całkowitej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie.

Rolnik prowadzący gospodarstwo ekologiczne otrzymuje certyfikat na rok i jest zobowiązany do corocznej jego odnowy. Lista upoważnionych jednostek certyfikujących w Polsce dostępna jest na stronie: www.minrol.gov.pl. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia jednostki certyfikujące do przeprowadzania kontroli, wydawania oraz cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że do 5 marca 2018 r. istnieje 12 upoważnionych do tego celu jednostek certyfikujących, które udostępniają rolnikom rejestry działalności ekologicznej w formie tabelarycznej. Tabele zawierają dane dotyczące m.in.: ewidencji stosowanych nawozów, środków ochrony roślin, zwierząt przybywających i odchodzących z gospodarstwa (w przypadku produkcji zwierzęcej), dowody zakupu środków produkcji.

Rolnicy planujący rozpocząć prowadzenie gospodarstwa ekologicznego wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury certyfikacji mogą uzyskać w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu gospodarstwa ekologicznego jest przesłanie zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego na adres korespondencyjny wybranej przez siebie jednostki certyfikacyjnej (niezbędny formularz można pobrać ze strony internetowej wybranej jednostki). Rolnik ubiegający się o certyfikację zobowiązany jest do złożenia wniosku o dokonanie certyfikacji razem z wymaganymi załącznikami. Wniosek ten składa się z dwóch podstawowych części, a mianowicie części ogólnej oraz aneksu będącego umową między Jednostką Certyfikującą a Wnioskodawcą. Do wniosku właściciel gospodarstwa musi dołączyć:

 • kopię wypisu z ewidencji gruntów rolnych,
 • kopię map bądź ortofotomapę z zaznaczonymi granicami działek rolnych,
 • kopię wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej,
 • umowę dzierżawy, jeśli taka dotyczy danego gospodarstwa,
 • pełnomocnictwo, w sytuacji gdy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem lub dzierżawcą przedsiębiorstwa,
 • kopię potwierdzenia dokonania uiszczenia opłaty wstępnej określonej w cenniku jednostki Certyfikującej.

Złożony wniosek podlega ocenie formalnej. Kompletny oraz poprawnie wypełniony wniosek zostaje zarejestrowany z datą wpływu. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o ewentualnych brakach lub błędach w złożonym wniosku, jest on również zobowiązany do usunięcia wszelkich niezgodności. Jednostka Certyfikująca po dokonaniu rejestracji gospodarstwa przeprowadza kontrolę gospodarstwa w uzgodnionym uprzednio terminie. W trakcie kontroli rolnik powinien przedstawić Roczny Plan Produkcji na dany rok. Ma też obowiązek przesłać co rok do Jednostki Certyfikującej Roczny Plan Produkcji. Rolnik ponosi koszt certyfikacji, ale może się on ubiegać się o zwrot tzw. kosztów transakcyjnych w zależności od ilości posiadanych użytków rolnych. Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest do m.in.:

 • oznaczania wyrobów znakiem żywności ekologicznej,
 • informowania jednostki certyfikującej o ewentualnych zmianach dotyczących prowadzonej produkcji,
 • prowadzenia dokumentacji, którą należy przechowywać przez okres co najmniej 5. lat.

Autor: Anna Wilkanowska

Facebook Comments