Home Artykuły STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH
STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH

STOSOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH

0
0

Nawozy naturalne to przeznaczone do rolniczego wykorzystania obornik, gnojówka i gnojowica, pochodzące od zwierząt gospodarskich bez dodatków innych substancji. Największe znaczenie wśród nawozów naturalnych ma obornik. Zawiera on średnio w 1 tonie: 5kg azotu (N), 3kg fosforu (P2O5), 6-7 kg potasu(K2O), 5 kg wapnia(CaO), 2 kg magnezu(MgO) oraz 5,3 g boru, 5 g miedzi, 640 g manganu, 353 g cynku, 0,43 g molibdenu i 0,33 g kobaltu. Skład chemiczny obornika może jednak ulegać dużym zmianom, w zależności od gatunku zwierząt, ich wieku, od sposobu żywienia i jakości skarmianej paszy, od stanu zwierzęcia oraz od ilości stosowanej ściółki.

Działanie obornika na glebę jest bardzo różnorodne. Pozytywnie wpływa on na zwiększenie zdolności gleby do magazynowania wody oraz składników pokarmowych. Polepsza również jej strukturę. Na glebach cięższych obornik zwiększa przepuszczalność, z kolei na lżejszych zmniejsza przepuszczalność. Działa na glebę odkwaszająco, łagodzi skutki kwaśnego odczynu oraz wpływu toksycznego działania manganu i glinu. Ponadto obornik dostarcza do gleby ogromną ilość żywych drobnoustrojów, co przyspiesza rozmnażanie się bakterii w glebie. Zarówno gnojowica, jak i gnojówka istotnie różnią się działaniem od obornika. Ich nawozowe działanie jest dużo szybsze niż obornika, gdyż większość substancji nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów jest więc lepiej wykorzystywany niż z obornika. Z drugiej jednak strony w trakcie stosowania nawozów naturalnych dochodzi do znacznych strat azotu w formie amoniaku.

KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ NAWOZY MINERALNE?

Stosowanie w rolnictwie nawozów naturalnych takich jak obornik, gnojówka czy gnojowica  wiąże się z powstawaniem pewnych uciążliwości, w tym zapachowych. Aby je ograniczyć, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 80 poz. 479 ze zm). Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej można stosować w terminie od 1 marca do 30 listopada. Wyjątek stanowią uprawy pod osłonami, gdzie takie nawozy można stosować przez cały rok. Nie dotyczy to także rolników gospodarujących na obszarach OSN (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu). Zgodnie z założeniami programów działań dla OSN nawozy naturalne można stosować jedynie do 15 listopada.

POZOSTAŁE OBOSTRZENIA

Najlepszym terminem zastosowania nawozów naturalnych jest jesień. Wówczas obornik (pod warunkiem korzystnych warunków wilgotnościowych) dobrze się rozłoży w glebie. W okresie wiosennym można stosować obornik, ale w mniejszych dawkach, powinien być dobrze przefermentowany, ponieważ nierozłożony może okazać się problemem dla kiełkujących roślin. Pełną dawkę obornika najlepiej jest zastosować jesienią, pod orkę zimową. W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować gnojowicę i gnojówkę. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, których nieprzestrzeganie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt bądź środowiska i podlega karze grzywny, zgodnie z art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Po pierwsze, nawozów naturalnych nie wolno stosować na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem bądź zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz w trakcie opadów deszczu. Zakazane jest stosowanie płynnych nawozów naturalnych (gnojowica i gnojówka) na glebach pozbawionych okrywy roślinnej położonych na stromych stokach. Jednak najważniejszy zakaz dotyczy braku możliwości stosowania płynnych nawozów naturalnych (gnojowica i gnojówka) w trakcie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Ponadto należy pamiętać, że nawozy naturalne przykrywa się lub miesza z glebą nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych. Co więcej, nawozy, stosuje się na gruntach rolnych w odległości przynajmniej 5 m od brzegu: jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów o szerokości powyżej 5 m szerokości licząc od górnej krawędzi brzegu rowu, kanałów – sztucznych koryt prowadzących wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu.

Zgodnie z prawem powrót do możliwości nawożenia naturalnego nastąpi 1 marca 2018 roku.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

 

Facebook Comments