Home Aktualności 55. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Hlohovcu

55. posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej w Hlohovcu

0
0

W dniach 11-12 grudnia 2014 r. w Hlohovcu w Republice Czeskiej odbyło się 55.posiedzenie izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. W spotkaniu z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Członek Zarządu KRIR Robert Nowak. Przedstawiciele izb tradycyjnie omówiliaktualną sytuację na rynku rolno-żywnościowym w swoich krajach. Przedstawicielekażdej delegacji zauważyli, że rolnicy i podmioty przemysłu spożywczego musieli stawić czoła bezpośredniej i pośredniej presji w związku z wprowadzeniem zakazu przywozu niektórych towarów rolnych i żywności z UE do Federacji Rosyjskiej.

Uczestnicy spotkanie stwierdzili, że szanują decyzję polityczną UE odnośnie nałożenia sankcji na Rosję, alejednocześnie domagają się skutecznych rozwiązań problemów wynikających ze skutków rosyjskiego embarga. Widoczny jest ciągły i znaczny spadek cen owoców i warzyw, dla których, niestety, nie ma nowychrynków zbytu, poza rynkiem wewnętrznym. Doprowadziło to do nadwyżki na rynku tych produktów, co z koleispowodowało gwałtowny spadek cen. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie owoców i warzyw dla gospodarkiobszarów wiejskich oraz konieczność podtrzymania pewnego współczynnika samowystarczalności nawet wczasach zawirowań na rynku, wsparcie dla upraw owoców i warzyw strefy umiarkowanej klimatu powinno być postrzegane jako priorytet rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie UE powinna przyjąćniezbędne środki, aby pomóc producentom przetrwać podobne ekstremalne zakłócenia na rynku.

W opinii przedstawicieli izb rolniczych grupy V4 produkcja zwierzęca także znajduje się w trudnej sytuacji.Niemiecki i duński rynek wieprzowiny, które decydują o cenie w regionie, notują spadek od 30. tygodnia tego roku spowodowany nadprodukcją. Ponadto, import wieprzowiny z UE do Rosji został zawieszony od stycznia 2014r. ze względów weterynaryjnych. W związku z tym uczestnicy 55. posiedzenia wzywają rządy V-4 do podjęcia niezbędnych środków, aby zapobiec dalszemu spadkowi hodowli trzody chlewnej (tradycyjnegosektora w naszych krajach, cieszącego się dobrą passą). Sytuacja producentów mleka jest dość ciężka. Już od kilku miesięcy, rolnicy osiągają tylko minimalny uzysk. Spowodowane jest to gwałtownym spadkiem cenmleka na rynku pod wpływem obu światowych czynników i przewidywanym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych. W tej trudnej sytuacji, Komisja Europejska powinna przedstawić propozycję zachowania systemukwot mlecznych kontyngentu odnośnie sytuacji na rynku, w celu zapewnienia konkurencyjności sektora mleczarskiego UE na światowym rynku i co ważniejsze, zapewniania przetrwania producentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji gospodarczej, nie z własnej winy.

[IMG 9584] [IMG 9598]

Uczestnicy spotkania omówili również realizację wspólnej polityki rolnej na poziomach narodowych w krajach V4 i wymienili się informacjami na temat krajowych ram programów rozwoju obszarów wiejskich, ich celów i środków. Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej wyrazili zaniepokojenie w związku zpowolnym procesem informowania na poziomie UE, co zagraża rozwijaniu samych programów. Obecnatrudna sytuacja zatwierdzenia programów powoduje niepewność w rolnictwie i przemyśle przetwórstwa żywności i co więcej, utrudnia planowanie przyszłego finansowania i inwestycji w tych branżach.

W ramach kolejnego punktu spotkania, przedstawiciele izb rolniczych krajów V-4 przedstawili informacje na temat ubezpieczenia upraw przed tzw. „nieubezpieczalnym ryzykiem”. W związku z coraz częściejwystępującymi ekstremalnymi zjawiskami meteorologicznymi, takimi jak uporczywe susze lub ulewne deszcze powodujące lokalne powodzie, które mają być jeszcze częstsze według aktualnych prognoz rozwojuklimatu, przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej zachęcają Komisję Europejską do wzięcia pod uwagę ubezpieczenia od “nieubezpieczalngo ryzyka” jako jednego ze środków łagodzeniaskutków zmian klimatu, w perspektywie krótko i długoterminowej. W perspektywie długoterminowej, rolnicy powinni być zachęcani do korzystania z najnowszych badań rozwojowych w takich dziedzinach jak hodowla roślin lub nauka o glebach, wykorzystujących instrumenty w ramach WPR.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT