Home Aktualności ARiMR przekaże część działań z PROW 2014 – 2020 do wdrażania samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego

ARiMR przekaże część działań z PROW 2014 – 2020 do wdrażania samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego

0
0

Pięć działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego. ARiMR, która jest odpowiedzialna za realizację PROW 2014 – 2020, podpisze z tymi podmiotami umowy, w których są określone zasady współpracy przy wdrażaniu tego programu, a także szczegółowy zakres i sposób realizacji powierzonych im zadań.

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa ARiMR Andrzeja Grossa i marszałków województw oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 12 w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przy ul. Poleczki 33, sala A014. W wydarzeniu tym wezmą również udział przedstawicieleMinisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zarządza PROW 2014-2020.

Przekazanie niektórych działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw, czy Agencji Rynku Rolnego oznacza w praktyce, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Ten schemat przekazywania środków z unijnych programów pomocowych funkcjonował już 
w PROW na lata 2007 – 2013. Podobnie jak w poprzednim okresie programowania – będzie jeszcze jeden podmiot wdrażający – jednak jego wyboru Agencja dokona w kolejnym etapie.

Zadania delegowane w ramach PROW 2014 – 2020 będą obejmować m.in.:

 

 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;
 • ocenę postępowań o zamówienia publiczne;
 • przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;
 • zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;
 • zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;
 • rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 

 • Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);
 • Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);
 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku Agencji Ryku Rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

 

 • Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;
 • Współpraca.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT