Home Aktualności ARiMR przypomina, że studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, którego spłatę poręczy Agencja

ARiMR przypomina, że studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu, którego spłatę poręczy Agencja

0
0

Studenci i doktoranci z terenów wiejskich mogą starać się o otrzymanie niskooprocentowanego i długoterminowego kredytu studenckiego z banków współpracujących z ARiMR, którego spłatę poręczy Agencja. W 2015 roku o takie kredyty będzie można się starać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB – Bank S.A.; a wniosek należy złożyć do 15 listopada. Zainteresowani takim kredytem powinni zatem pośpieszyć się, ponieważ nie zostało zbyt wiele czasu.

O przyznanie kredytu studenckiego mogą ubiegać się wszyscy studenci oraz doktoranci bez względu na typ uczelni (państwowa, niepaństwowa) i system studiów, pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Wsparcie w formie takich kredytów przeznaczone jest dla studentów i doktorantów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo w dostępie do nich będą miały osoby o dochodach nie przekraczającej miesięcznie 1000 zł na członka rodziny. Maksymalny poziom dochodów w rodzinie uprawniający do skorzystania z kredytów studenckich zostanie ogłoszony w grudniu 2015 r.,  po zebraniu danych z banków kredytujących o liczbie złożonych wniosków kredytowych oraz o dochodach studentów ubiegających się o kredyty. W roku akademickim 2014/2015 wynosił on 2,5 tys. zł miesięcznie na osobę.

ARiMR może udzielić poręczenia spłaty całego kredytu – i tak dzieje się w przypadku najuboższych studentów czy doktorantów – lub 80% wartości kredytu.

Ubiegając się o poręczenie Agencji student powinien w wybranym przez siebie Banku:

  • złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z:
    • dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta,
    • zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarach wiejskich,
  • ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
  • podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Działające w imieniu Agencji Banki wydają formularze wniosków o udzielenie poręczenia, przyjmują je i rozpatrują, a także zawierają stosowne umowy o udzielenie poręczenia, jak również pobierają od studentów weksel in blanco będący zabezpieczeniem udzielanego przez Agencję poręczenia.

Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów zostaje przedłużony maksymalnie o 4 lata. Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Aktualnie wysokość raty kredytu wynosi 600 zł (rata podstawowa) lub 800 zł (rata podwyższona). We wniosku o kredyt student lub doktorant musi wskazać kwotę kredytu. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmuje bank, natomiast wypłata rat kredytu następuje po podpisaniu umowy kredytu, która powinna być zawarta do dnia 31 marca w danym roku akademickim. Pierwsze raty kredytu wypłacane są z wyrównaniem za okres od 1 października.

Preferencyjność zasad takich kredytów polega też na tym, że w okresie studiów oraz w okresie 2 lat po ich ukończeniu kredytobiorca nie spłaca odsetek od kredytu, ponieważ odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Spłatę odsetek kredytobiorca rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu, które naliczane są w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Spłatę zobowiązań poręczy za studentów czy doktorantów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby udokumentować zamieszkiwanie na wsi, zainteresowani są zobowiązani uzyskać odpowiednie zaświadczenie z urzędu gminy.  

Informacje na temat poręczeń spłaty kredytów studenckich dostępne są również na stronie w zakładce “Pomoc krajowa” –otwórz.

Dotychczas z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skorzystało około 5,5 tys. studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 77,3 mln zł.

System kredytów studenckich został wprowadzony w 1998 roku, a jego wdrożenie miało na celu ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego, dla młodzieży z mniej zamożnych rodzin. Niestety, podobnie jak w przypadku każdego kredytu, tak i w przypadku kredytu studenckiego, warunkiem jego uzyskania jest przedstawienie bankowi kredytującemu odpowiedniego zabezpieczenia. Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich ujawniły się trudności z ich dostępnością dla młodzieży z obszarów wiejskich, m.in. ze względu na niewystarczające w opinii banków zabezpieczenia kredytowe. Z tego względu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach szeroko rozumianych działań wspierających rozwój obszarów wiejskich, wdrożyła w 2001 roku program pomocowy polegający na udzielaniu studentom wywodzącym się z obszarów wiejskich poręczeń spłaty kredytów studenckich.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT