Home Aktualności ARiMR zbada problem procedur odraczania spłat kredytów

ARiMR zbada problem procedur odraczania spłat kredytów

0
0

W odpowiedzi na wniosek KRIR w sprawie usprawnienia procedur w bankach w zakresie odraczania spłaty kredytów ARiMR poinformowała, że mając na uwadze przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2014 r., które wprowadziły pomoc w postaci zawieszenia spłaty kredytu na okres 2 lat oraz przejściowego finansowania przez ARiMR w tym okresie odsetek za kredytobiorcę, dokonano zmian w zasadach udzielania kredytów a także zawarto z zainteresowanymi bankami aneksy do umów o współpracy.

W świetle powyższego, należy podkreślić, że od strony zasad stosowania pomocy publicznej, wprowadzono wszystkie wymagane kwestie proceduralne. Przekazane bankom współpracującym zasady udzielania kredytów oraz umowy o współpracy nie przewidują żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących wdrażania w/w przepisów, a w szczególności nie nakładają na zainteresowane pomocą podmioty obowiązku składania nowego planu przedsięwzięcia.

Jednocześnie należy mieć na względzie, że kredyty preferencyjne udzielane są ze środków własnych banków a dopłaty Agencji do oprocentowania stanowią część należnego bankowi oprocentowania kredytu. W związku z powyższym nie należy wykluczać, że banki analizując wniosek kredytobiorcy o zawieszenie spłaty oraz jego zdolność kredytową, opierając się na obowiązujących w nich regulaminach kredytowania, żądają przedkładania nowych planów przedsięwzięć, jednakże należy jeszcze raz podkreślić, że nie jest to wymóg stawiany przez Agencję.

ARiMR poinformowała również, że z uwagi na napływające informacje ze strony kredytobiorców oraz organizacji rolniczych, iż banki nie posiadają stosownej wiedzy na temat w/w rozwiązania, ARiMR zwróciła się do wszystkich central banków współpracujących o niezwłoczne podjęcie stosownych działań polegających na przekazaniu i rozpropagowaniu w podległych jednostkach informacji o istniejących możliwościach pomocy w obsłudze kredytów.

Obecnie na podstawie posiadanych przez ARiMR informacji nie można jednocześnie stwierdzić, czy mamy do czynienia z problemem ogólnopolskim, czy też kwestia ta dotyczy pojedynczych przypadków. W celu zidentyfikowania, na czym polega problem ze strony banków niezbędne jest określenie konkretnych przypadków. W związku z powyższym Agencja zwróciła się o kierowanie do ARiMR przypadków konkretnych banków, które mają problemy z zastosowaniem regulacji związanych z możliwością zawieszenia spłaty kredytu. Agencja uważnie przeanalizuje informacje, jakie w tym względzie otrzyma i na tej podstawie podejmie stosowne działania.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT