Home Aktualności Będzie więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

Będzie więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy z działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

0
0

Beneficjenci działań “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, będą mieli więcej czasu na złożenie wniosków o wypłatę pomocy.

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Dzięki znowelizowaniu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków przyznawani pomocy z działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które weszło w życie 16 czerwca, wnioski o płatność będzie można składać do 30 września 2015 roku. To oznacza, że  o trzy miesiące, został wydłużony termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o wypłatę pomocy w ramach działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pierwotnie, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego, którzy podpisali z ARiMR umowy na dofinansowanie inwestycji z tego działania, musieli je wykonać, rozliczyć i złożyć w Agencji wnioski o płatność, najpóźniej do 30 czerwca. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba najpierw złożyć do 30 czerwca br. w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o zmianę umowy. Wówczas zostanie przygotowany aneks do umowy, w którym określone zostaną m.in. termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o płatność, a także terminy na dokonanie ewentualnych zmian we wniosku.

Warto zwrócić uwagę na to, że wydłużenie czasu na realizację inwestycji z działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, nie może spowodować przekroczenia terminu jaki ARiMR ma na rozliczenie unijnej pomocy. A cały budżet PROW 2007 – 2013 trzeba rozliczyć do końca 2015 r. Aby więc wywiązać się z tego obowiązku i nie zwracać do unijnego budżetu niewykorzystanych środków finansowych, konieczne stało się wprowadzenie pewnych zmian w umowach. I tak przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie aneksów do umów wydłużających termin realizacji inwestycji, będą mieli tylko 7 dni na złożenie ewentualnych uzupełnień do wniosku o płatność. Nie będzie możliwe przedłużenie terminu na wykonanie przez wnioskodawcę jakichkolwiek czynności określonych w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy. Ponadto, beneficjenci muszą pamiętać o tym, aby złożyć wnioski o płatność w wyznaczonym terminie, ponieważ jego przekroczenie spowoduje, że wsparcie nie zostanie wypłacone. Przedsiębiorcy muszą też koniecznie dopilnować, aby wydłużony termin na realizację inwestycji, złożenie wniosku i wypłatę przez Agencję pomocy, był objęty gwarancją bankową. Jeżeli wcześniejsza gwarancja nie obejmuje tego okresu, należy go wydłużyć lub sporządzić nową gwarancję.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i zasad przyznawania pomocy z działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które weszło w życie 18 czerwca br., również umożliwia wydłużenie terminu składania wniosków o wypłatę pomocy do 30 września, czyli o trzy miesiące dużej niż we wcześniej obowiązujących przepisach. Z tego udogodnienia mogą skorzystać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy zawarli z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy przed 18 czerwca 2015 r. Najpierw jedna muszą oni złożyć do 30 czerwca 2015 r. w oddziale regionalnym ARiMR wniosek o dokonanie zmiany w umowie. Podobnie jak w przypadku beneficjentów działania “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wydłużeni terminu na złożenie wniosków o płatność spowoduje skrócenie do 7 dni terminu na dokonanie poprawek i uzupełnień w takich wnioskach. Aby poprawnie przygotować wniosek o płatność Agencja zachęca do korzystanie z interaktywnego formularza tego wniosku, który dostępny jest na portalu internetowym ARiMR.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o wypłatę pomoc z tych dwóch działań zostało wprowadzone po to, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania jak największej grupie beneficjentów. Zdarza się bowiem tak, że realizacja takich przedsięwzięć wymaga więcej czasu niż pierwotnie planowano, a to z kolei może prowadzić do nie dotrzymania terminu na złożenie wniosków o płatność. W takiej sytuacji Agencja nie mogła wypłacić dofinansowania, co z kolei mogło postawić przedsiębiorcę w bardzo trudnym położeniu. Dzięki możliwości wydłużenia terminu na złożenie wniosków o płatność do 30 września, inwestorzy będą mieli szansę na otrzymanie pomocy z ARiMR.

Trwają prace nad wydłużeniem terminu składania wniosków o płatność z innych działań inwestycyjnych PROW 2007 – 2013

Planowane jest również wydłużenie terminów składania wniosków o wypłatę pomocy w następujących działaniach inwestycyjnych finansowanych z PROW 2007 – 2013:

 

  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie w rozporządzeniach dotyczących tych działań odpowiednich zmian. Po ich zakończeniu i opublikowaniu, rolnicy i inni beneficjenci będą mogli starać się o wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosków o płatność.

Źródło: ARiMR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT