Home Aktualności COPA-COGECA WYRAZIŁA ZADOWOLENIE Z POWODU ROZMÓW EUROPEJSKICH MINISTRÓW ROLNICTWA NT. PRZYSZŁOŚCI SEKTORA MLECZARSKIEGO W UE: DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO NAPRAWY DRAMATYCZNEJ SYTUACJI

COPA-COGECA WYRAZIŁA ZADOWOLENIE Z POWODU ROZMÓW EUROPEJSKICH MINISTRÓW ROLNICTWA NT. PRZYSZŁOŚCI SEKTORA MLECZARSKIEGO W UE: DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO NAPRAWY DRAMATYCZNEJ SYTUACJI

0
0

Copa-Cogeca z zadowoleniem wypowiedziała w poniedziałek nt. rozmów europejskiej ministrów
rolnictwa dot. przyszłości sektora mleczarskiego i zwróciła uwagę na sposoby poprawy sytuacji.
Nowe dane Eurostatu potwierdzają, że w tym roku głównie w wyniku rosyjskiego embarga
dochody gospodarstw rolnych spadły o 23 % w Finlandii i o 19 % na Litwie. Podczas spotkania
z prezydencją włoską Albert Jan Maat powiedział w imieniu Copa-Cogeca, że sytuacja kryzysowa
uwidacznia potrzebę ukierunkowanych działań w perspektywie krótkoterminowej w krajach
najbardziej dotkniętych rosyjskim embargiem.
W całej Europie na rynkach pojawia się presję zniżkowa. Poziom cen w ramach publicznego
skupu interwencyjnego nie pokrywa kosztów produkcji. Ceny te należy podwyższyć, aby
odzwierciedlić rzeczywistość rynkową. Państwa, które bardzo ucierpiały w wyniku embarga
powinny nadal mieć możliwość prywatnego przechowywania sera, aby złagodzić presję na rynek.
Musimy przeanalizować sposoby rozwiązania problemu ekstremalnych wahań na rynku mleka
i zachęcać do tworzenia rynków terminowych. P. Maat dodał, że bardzo istotne jest także
wsparcie eksportu.
Potrzeba również natychmiastowych działań na rzecz pomocy dla sektora warzyw i owoców,
wieprzowiny i wołowiny.
Pozytywnym krokiem jest zamiar komisarza Hogana dot. przedłużenia obowiązywania wsparcia
dla warzyw i owoców do czerwca 2015 r. Niezbędne są szybkie decyzje, które zagwarantują
ciągłość z aktualnym programem, wygasającym w dn. 31 grudnia. Ponieważ jednak 29 % warzyw
i owoców eksportowanych z UE kieruje się na ogół do Rosji, ceny w niektórych przypadkach
spadły aż o 50 %, a wiele państw członkowskich wykorzystało już maksymalne przydziały.
Dlatego też dodatkowe ilości eksportuje się do innych państw członkowskich, co pośrednio
wywołuje załamanie cen. W zaproponowanych ilościach przyznanych państwom członkowskim
należy uwzględnić dane dot. produkcji, wywozu i powrotnego wywozu. Wzywamy Komisję do
ponownego wdrożenia kwoty 3 000 ton na państwo członkowskie od dn. 1 stycznia 2015 r., jako
że UE nie zaproponowała przedłużenia tego systemu.
Co więcej, Copa-Cogeca aktywnie popiera apel Belgii, Danii, Irlandii, Francji, Węgier, Polski
i Rumunii o uruchomienie prywatnego przechowywania wieprzowiny. Mimo że rynek jest w
trudnej sytuacji od miesięcy, a ceny są na rekordowo niskim poziomie, nie podjęto żadnych
działań. Producenci wieprzowiny i spółdzielnie mają poczucie, że zostali na lodzie.
„W obliczu utraty najważniejszego rynku eksportowego tych produktów potrzeba nam wsparcia
w celu znalezienia nowych rynków zbytu, np. w gospodarkach wschodzących, oraz zniesienia
barier sanitarnych i innych nieuzasadnionych przeszkód w handlu. Należy również zorganizować
kampanie promocyjne” – dodał p. Maat.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT