Home Aktualności Coraz większe zainteresowanie zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego

Coraz większe zainteresowanie zwrotem podatku akcyzowego od oleju napędowego

0
0

Na podstawie złożonych przez wojewodów sprawozdań z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. producenci rolni złożyli 1.057.431 wniosków na łączną kwotę 776.351.158,41 zł, tj. o 13.056 wniosków więcej niż w 2013 r. i na kwotę wyższą o 4,63%. Koszty gmin wyniosły 15.504.062,31 zł.

Poniżej przedstawiono zestawienie kwot dotacji oraz liczby złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego według województw.

Lp.

Województwo

Kwota dotacji  (łącznie z kosztami gmin)                           (zł)

Liczba złożonych wniosków 
 o zwrot podatku akcyzowego    (szt.)

1

2

3

4

1

Dolnośląskie

52 129 075,66

34 507

2

Kujawsko-Pomorskie

67 463 536,14

68 630

3

Lubelskie

71 961 063,30

142 086

4

Lubuskie

23 513 935,47

13 212

5

Łódzkie

52 134 532,90

107 265

6

Małopolskie

21 767 131,59

67 445

7

Mazowieckie

91 716 566,07

162 786

8

Opolskie

34 569 186,10

26 384

9

Podkarpackie

23 625 302,34

67 073

10

Podlaskie

49 311 907,84

68 401

11

Pomorskie

44 445 676,58

32 382

12

Śląskie

16 178 281,36

24 462

13

Świętokrzyskie

26 924 541,49

71 209

14

Warmińsko-Mazurskie

56 052 149,84

32 731

15

Wielkopolskie

107 072 733,32

115 906

16

Zachodniopomorskie

52 989 600,72

22 952

 

Razem                            

791 855 220,72

1 057 431

W ustawie budżetowej na 2014 rok na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów gmin zostały zaplanowane środki w kwocie 750 mln zł, a wydatkowano łącznie 791.855.220,72zł.

Stawka zwrotu podatku w 2014 r. wynosiła 0,95 zł na 1 litr oleju, a limit zwrotu na 1 ha wynosił 81,70 zł.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu stanowiącego iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych.

Źródło: MRiRW

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT