Home Aktualności Decyzje UE w sprawie GMO

Decyzje UE w sprawie GMO

0
0

Komisja Europejska proponuje zmianę przepisów rozporządzenia 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, str. 432).

Fot. Flagi

Fot. Flagi

Proponowana zmiana umożliwiać będzie państwom członkowskim wprowadzenie ograniczenia lub zakazu stosowania w części lub na całym ich terytorium GMO żywności i paszy, zatwierdzonej na poziomie Unii Europejskiej, w wyniku nadrzędnych przyczyn innych niż ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt, lub środowiska – są to kryteria inne niż te oceniane przez EFSA w ocenie ryzyka.

Każde państwo członkowskie chcące wykorzystać powyższy zakaz będzie musiało przedstawić indywidualne uzasadnienie, biorąc pod uwagę dany organizm transgeniczny, typ przewidywanego środka, oraz szczególne okoliczności na poziomie krajowym i regionalnym, które mogą uzasadnić wprowadzenie takiego zakazu.

Zaproponowany system umożliwiać będzie zastosowanie uzasadnionych czynników w celu wprowadzenia zakazu, przy zachowaniu jednocześnie legalności środków względem zasad obowiązujących na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej i instytucjonalnych unijnych ram.

Zamieszczony poniżej dokument COM (2015) 177 zawiera wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium.

Ponadto komisja zobowiązała się do przeprowadzenia przeglądu obowiązujących przepisów dotyczących autoryzacji organizmów zmodyfikowanych genetycznie mających zastosowanie w żywieniu zwierząt oraz w żywności.

W komunikacie przedstawiono wyniki przeglądu procesu decyzyjnego w sprawie zatwierdzania GMO oraz wskazano  motywy, które stoją za wnioskiem ustawodawczym przyjętym przez Komisję.

Komisja proponuje zmianę ram prawnych procesu decyzyjnego dotyczącego genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Komisja proponuje również, by państwa członkowskie mogły z uzasadnionych względów ograniczyć stosowanie GMO lub zakazać jego stosowania na swoich terytoriach, jednocześnie zapewniając, by środki te były zgodne z przepisami dotyczącymi rynku wewnętrznego i z ramami instytucjonalnymi UE.

Dokument COM(2015) 176 zawiera Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: MRiRW
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT