Home Aktualności Grupa robocza Copa-Cogeca “Bydło reprodukcyjne” na temat zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt

Grupa robocza Copa-Cogeca “Bydło reprodukcyjne” na temat zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt

0
0

10 kwietnia 2015 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Bydło reprodukcyjne”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały następujące aspekty : klonowanie zwierząt hodowlanych, legsilacja w zakresie zootechniki, transport zwierząt, badania i innowacja, weterynaryne produkty lecznicze. Na początku posiedzenia organizacja NFU poprosiła o dodanie punktu do punktu „Różne”. Punkt ten dotyczy identyfikowalności bydła oraz kar, jakie ponoszą rolnicy w przypadku kontrolii w gospodarstwach. Komisja Europejska wymaga, aby były to niezapowiedziane kontrole. NFU chciałaby, aby rolnicy byli uprzednio informowani o kontolii w gospodarstwach. Pozwoliłoby to rolnikom na wprowadzenie wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt; zmniejszyłoby to również zakłócenia w gospodarstwie. Uczestnicy posiedzenia zaproponowali, aby punkt ten został omówiony na kolejnym posiedzeniu grupy roboczej „Wołowina”, które odbędzie się 7 maja br.

W ramach punktu na temat badań i innowacji, Pan Xavier David przedstwił prezentację na ten temat. Podkreślił on, że są to bardzo ważne elementy, jeśli chodzi o przyszłościową produkcję. Potrzebne jest podejście wielopłaszczyznowe oraz przekładanie badań na praktykę. Należy wzmocnić również lobbing jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą. Potrzebne są również punkty kontaktowe w każdym państwie członkowskim. Należy również przygotować nowe projekty oraz zastanowić się jak wyglądałaby ich praktyczna implementacja.

Jeśli chodzi o temat klonowania, uczestnicy zostali poinformowani, że tym dossier zajmują się dwie Dyrekcje Generalne (DG AGRI i DG ENVI) i w związku z tym jest dwóch sprawozdawców. Parlament Europejski wspiera propozycję Komisji, chciałby jednak doprowadzić do uzyskania Rozporządzenia. DG AGRI prowadzi obecnie badanie na temat możliwości oznakowania produktów pochodzących ze zwierząt klonowanych i ich potomstwa. Pierwsze wyniki pojawią się prawdopodobnie na jesieni tego roku.

W kolejnej części spotkania przedstawiony został “Quality Transport and Control Post project”. Jest to projekt który dotyczy rozwoju europejskiego systemu certyfikacji transportu zwierząt oraz renowacji punktów kontrolnych w Unii Europejskiej, który został zaproponowany przez DG SANCO. Uczestnicy otrzymali adres interentowy dotyczący tego projektu http://www.controlpost.eu/joomla/index.php/en/project-2; można tutaj znaleźć wszystkie szczegółowe informacje. Strona interentowana dostępna jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim, natomiast podsumowanie projektów dostępne jest również w języku hiszpańskim, włoskim, holenderskim, rumuńskim i polskim.

Następnie Pan Cezar z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstwił reakcję Copa-Cogeca na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Copa-Cogeca pochwala wysiłki Komisji na rzecz stworzenia równych warunków dla podmiotów branżowych działających na wewnętrznym rynku. W rzeczy samej, zgadamy się, że należy zastąpić aktualne dyrektywy UE. Mimo ciągłego dostosowywania ram prawnych obejmujących wydawanie pozwoleń, wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, dystrybucję i stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych, społeczność wiejska nadal doświadcza różnorodnych trudności związanych ze stosowaniem leków weterynaryjnych w gospodarstwie. Społeczność rolnicza zmaga się z problemami związanymi z dostępnością leków weterynaryjnych, zwłaszcza dla niektórych rzadkich gatunkówi mniej popularnych rzadkich zastosowań, złożonością dostępu do leków weterynaryjnych i ograniczonymi korzyściami wynikającymi z istnienia wewnętrznego rynku, brakiem innowacji w zakresie opracowywania nowych produktów i technologii diagnostyki, wysoką ceną leków weterynaryjnych oraz brakiem przejrzystości.

Zdaniem Copa-Cogeca oczywiście należy dbać o zdrowie publiczne i chronić zdrowie zwierząt, trzeba jednak rozwiązać tę sytuację, aby zwierzęta nie odczuwały bólu, którego można uniknąć oraz aby produktywność zwierząt nie była zagrożona.

Magdalena Montaigu – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT