Home Aktualności Informacja dla dużych przedsiębiorstw o mozliwości stosowania dopłat do składek ubezpieczenia

Informacja dla dużych przedsiębiorstw o mozliwości stosowania dopłat do składek ubezpieczenia

0
0

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 577, z późn. zm.), za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne, prowadzącą działalność rolniczą, o której mowa  w art. 4 ust. 1 lit. c  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608).

W świetle nowej definicji producenta rolnego o pomoc publiczną w zakresie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą ubiegać się również tzw. duże przedsiębiorstwa, które zgodnie z Wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020 (Dz. Urz. UE 2014 C 204 str. 1) zobowiązane są przy ubieganiu się o pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia do przedłożenia scenariusza alternatywnego.

Za duże przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 mln Euro lub których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln Euro.

Zgodnie ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, umowy ubezpieczenia zawierane są na wniosek producenta rolnego z zakładami ubezpieczeń, które podpisały z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy na stosowanie dopłat do składek ubezpieczenia. Duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem opisu sytuacji jaka wystąpiłaby w razie nieotrzymania pomocy (tzw. scenariusza alternatywnego). Wiarygodność przedłożonego scenariusza alternatywnego będzie weryfikowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który będzie potwierdzał, że przyznana pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przyniesie wymagany efekt zachęty.

W związku z powyższym przygotowany został wniosek wraz z formularzem scenariusza alternatywnego, który producent rolny będący dużym przedsiębiorstwem powinien wypełnić i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu wraz ze scenariuszem alternatywnym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzi, że przyznanie pomocy temu producentowi rolnemu w formie dopłat do składek ubezpieczenia przyniesie efekt zachęty i zatwierdzi go.

Na tej podstawie producent rolny, będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczenia, który zawarł z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na stosowanie w danym roku dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w ram posiadanego przez niego limitu dopłat.

W załączeniu wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz alternatywny składany przez duże przedsiębiorstwo, przynosi efekt zachęty.

Do pobrania:

Źródło: MRiRW
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT