Home Aktualności Izby nie będą opiniować wniosków o umorzenie przy bezumownym użytkowaniu gruntów

Izby nie będą opiniować wniosków o umorzenie przy bezumownym użytkowaniu gruntów

0
0

W związku z wcześniejszymi wystąpieniami Zarządu KRIR (17 października 2014 r. oraz 18 lutego 2015 r.)  w sprawie umorzenia naliczonych przez ANR opłat za bezumowne użytkowanie w szczególności małych działek i w nawiązaniu doodpowiedzi Prezesa ANR, która informuje, że w świetle obecnych przepisów prawa, brak jest przesłanek do odstąpienia od naliczania i od dochodzenia należności powstałych z tytułu bezumownego użytkowania, w szczególności niewielkich powierzchniowo działek z Zasobu,Zarząd KRIR ponownie zwrócił się w tej kwestii do Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego w dniu 12 maja 2015 r. proponując wprowadzenie procedur wewnętrznych ANR umożliwiających wojewódzkim izbom rolniczym opiniowanie składanych przez rolników wniosków o umorzenie należności – analogicznie jak robią to w przypadku obrotu nieruchomościami rolnymi.

W odpowiedzi na wniosek KRIR, Prezes ANR w dniu 12 czerwca 2015 r. poinformował, że tryb i zasady stosowania ulg w spłacie należności ANR regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19.11.2009 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach. Bezumowni użytkownicy nieruchomości, którzy spełniają przesłanki określone w ww. rozporządzeniu, uprawnieni są do skorzystania z ulg w spłacie swoich należności wobec ANR, w tym również do ich umorzenia.

Mając powyższe na uwadze ANR stwierdziła, że obowiązujące przepisy prawne nie przewidują uzależnienia wydania decyzji o umorzeniu należności ANR od uzyskania pozytywnej opinii izby rolniczej. Zarówno kontrahenci ANR jak i bezumowni użytkownicy, ubiegający się o umorzenie zobowiązań wobec ANR, zobowiązani są do udokumentowania we właściwy sposób wystąpienia okoliczności, które stanowią podstawę do podjęcia pozytywnej decyzji przez ANR. ANR dodała także, że składane przez dłużników wnioski rozpatrywane są na szczeblu właściwych terytorialnie oddziałów terenowych ANR przez komisje ds. ulg i umorzeń, co pozwala na dokonanie obiektywnej ich oceny.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT