Home Aktualności Kary za bezumowne użytkowanie państwowych gruntów
Kary za bezumowne użytkowanie państwowych gruntów

Kary za bezumowne użytkowanie państwowych gruntów

0
0

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zaprezentowała niedawna swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw z 21 listopada. W wyniku tej nowelizacji mają zostać wprowadzone zmiany między innymi w ustawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, czy wstrzymania sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa.

Według Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wiele ujętych w projekcie propozycji rozwiązań nie można zaakceptować. Do projektu ustawy wprowadzono między innymi 3 sankcje (fiskalne, cywilne i karne), których celem jest zmuszenie dzierżawców do zwrotu dzierżawionych nieruchomości rolnych. W sytuacji bezumownego użytkowania państwowych gruntów obowiązująca obecnie 5-krotność czynszu wzrośnie do 30-krotności. Federacja zauważyła, że w uzasadnieniu ustawy nie ma uzasadnienia, które wyjaśniałoby, dlaczego doszło do tak znacznego wzrost czynszu. Nowa ustawa nie przewiduje sytuacji, w których odmowa wydania nieruchomości rolnej jest uzasadniona prawne.

Ustawa opisuje sytuacje, w których Krajowy Ośrodek będzie mógł nabywać na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolne oraz akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Ustawa może doprowadzić do sytuacji, w której KOWR w sposób uznaniowy skorzysta z prawa przyznanego przez ustawę, uzasadniając jego realizację zdaniami ustawy, które są nieprecyzyjne. Co więcej, ustawa w sposób niejasny określa metodę ustalania ceny po jakiej KOWR będzie mógł nabyć nieruchomości rolne, akcje/udziały. Według Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych trzeba wykreślić zwrot “uwzględniających ich obciążenia”. Wystarczające jest użycie przez ustawodawcę zwrotu “po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej”.

W ocenie Federacji, KOWR nie może ingerować w stosunki cywilno- prawne. W sytuacji, gdy osoba trzecia zasiaduje nieruchomość rolną należącą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa może skorzystać z odpowiednich przepisów ustawy, żeby chronić swoje prawa. Konsekwencją sankcji przewidzianych w projekcie ustawy będzie pozbawienie praw przysługujących podmiotom zasiadującym nieruchomości w obawie przed odpowiedzialnością karną, finansową.

Federacji uważa też, że do ustawy trzeba wprowadzi przepis, który pozwoli na wymianę gruntów rolnych, w zamian za inne grunty lub budynki i budowle. Poza tym, zdaniem organizacji ustawodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na sytuację prawną podmiotów, które oprócz produkcji roślinnej prowadzą produkcję zwierzęcą. Produkcja zwierzęca wymaga uzyskania decyzji i zezwoleń zgodnych z Prawem ochrony środowiska. Dzierżawiony areał jest niezbędny do wywiązywania się z obowiązków, które są nałożone przez organ administracji na dzierżawcę.

Według Federacji ustawodawca powinien na etapie procesu legislacyjnego eliminować sytuacje, które mogą tworzyć podstawy do odpowiedzialności Skarbu Państwa za delikt legislacyjny oraz zdiagnozować dlaczego dzierżawcy nie wyłączyli 30 proc. areału i czy mieli ku temu racjonalne podstawy prawne i jakie to może rodzić skutki dla interesów majątkowych Skarbu Państwa. Ponadto w ocenie Federacji, ustawa powinna gwarantować uprzywilejowaną pozycję tych dzierżawców, którzy zdecydowali się na wyłączenie z produkcji 30 proc. dzierżawionego areału na potrzeby rolników indywidualnych. Istotne jest zapewnienie tym podmiotom prawa do przedłużenia umów dzierżaw na kolejne lata.

Zdaniem Federacji, do momentu uchwalenia przepisów prawa, które uregulują kwestie związane z obrotem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, trzeba wprowadzić przepis z, którego bezpośrednio wynika, że:

  • po upływie 30 lat, nieruchomości rolne można wydzierżawić na kolejny okres nie krótszy niż 10 lat,
  • preferowanym nabywcą jest dotychczasowy Dzierżawca spełniający przesłanki przewidziane w ustawie.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments