Home Aktualności Komunikat w sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006

Komunikat w sprawie wyroku Sądu Unii Europejskiej za nieprawidłowości w PROW w latach 2004-2006

0
0

W dniu 25 lutego 2015 r. Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie T-257/13, oddalający skargę Rzeczypospolitej Polskiej o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2013/123/UE z dnia 26 lutego 2013 r. wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), w części wyłączającej z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez Rzeczpospolitą Polską dotyczące rent strukturalnych. 

Powyższa decyzja wykonawcza Komisji dotyczyła głównie wydatkowania środków finansowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Rzeczpospolita Polska, wnosząc skargę na decyzję wykonawczą Komisji 2013/123/UE, konsekwentnie twierdziła, że wydatkowanie środków finansowych odbywało się zgodnie z prawem unijnym, a rzekome uchybienia nie mogły spowodować ryzyka straty dla budżetu Unii Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 2015 r. podzielił stanowisko Komisji prezentowane w toku postępowania, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska nie stosowała wystarczających kontroli, przyznając pomoc finansową w ramach rent strukturalnych.

Od wyroku Sądu Unii Europejskiej przysługuje odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.

Po dokonaniu szczegółowej analizy wyroku z dnia 25 lutego 2015 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważy zasadność wystąpienia do Ministra Spraw Zagranicznych z wnioskiem o wniesienie odwołania w tej sprawie.

Źródło: MRiRW

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT