Home Aktualności Konferencja poświęcona wspieraniu obszarów wiejskich w ramach polityki spójności

Konferencja poświęcona wspieraniu obszarów wiejskich w ramach polityki spójności

0
0

21 kwietnia 2015 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności na lata 2014–2020”, zorganizowana przez senacką i sejmową komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwierając spotkanie, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że wybór kierunków rozwoju obszarów wiejskich i wysokość środków finansowych na realizację ich założeń zadecydują o tym, kto będzie mieszkał na wsi, jakie będą źródła dochodów jej mieszkańców i jakość ich życia. „Polska musi określić własną wizję rozwoju tych obszarów, uwzględniając tradycje narodowe, zasoby tkwiące na wsi, aspiracje jej mieszkańców, a także doświadczenia innych krajów” – przekonywał senator.

Przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Krzysztof Jurgiel podkreślił, że komisje od kilku lat zajmują się kwestiami dotyczącymi finansowania rozwoju obszarów wiejskich, poświęcając temu zagadnieniu konferencje czy przygotowując stanowiska. Dodał, że część zgłaszanych przez komisje uwag rząd uwzględnił m.in. w opracowywanych przez siebie dokumentach. Przewodniczący komisji zwrócił też uwagę, że w rozwoju obszarów wiejskich ze środków przeznaczonych na realizację polityki spójności problemem jest podział środków pomiędzy miasto i obszary wiejskie.

Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Agnieszka Dawydzik poinformowała, że w latach 2014–2020 na wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki spójności rząd planuje przeznaczyć 5,2 mld euro. Część działań będzie realizowana poprzez programy krajowe: „Polska cyfrowa” (ok. 800 mln euro na rozwój sieci szerokopasmowej), „Wiedza, edukacja, rozwój” (ok. 500 mln euro na zatrudnienie młodzieży i podnoszenie jakości edukacji), „Infrastruktura i środowisko” (ok. 400 mln euro m.in. na odnawialne źródła energii, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym), „Polska wschodnia” (ok. 160 mln euro dla młodych przedsiębiorców i transport, ale połączony z miastem), część zaś przez programy regionalne, w których każde województwo może przeznaczyć 11% środków na obszary wiejskie. Dyrektor Agnieszka Dawydzik podkreśliła, że choć źródeł finansowania obszarów wiejskich jest wiele, to możliwość skorzystania z nich obwarowano wieloma warunkami, często trudnymi do spełnienia. „Wszyscy musimy nauczyć się korzystać z nowej oferty polityki społecznej. Wyznaczanie jednego celu, niezależnie od terytorium, jest trudne, ale możliwe” – przekonywała.

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk przypomniała założenia rządowej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020”. Jako cel ogólny wskazano w niej poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, a także efektywne wykorzystanie ich zasobów dla zrównoważonego rozwoju kraju. W dokumencie określono też 5 celów szczegółowych: jakość kapitału ludzkiego, zatrudnienie i przedsiębiorczość; poprawę warunków życia i dostępności przestrzennej; bezpieczeństwo żywnościowe; wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego; ochronę środowiska. Wiceminister rolnictwa wskazała, że jednym z podstawowych instrumentów osiągnięcia celów strategii jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013, na który przewidziano ponad 17,2 mld euro; zostanie on rozliczony w połowie 2016 r.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z regionalnymi programami operacyjnymi uwzględniającymi rozwój obszarów wiejskich, które przedstawili: marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Źródło: http://www.senat.gov.pl

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT