Home Artykuły Konsekwencje nieterminowego zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich
Konsekwencje nieterminowego zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich

Konsekwencje nieterminowego zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich

0
0

Hodowla zwierząt nie należy do prostych zadań. Osoby pracujące ze zwierzętami zdają sobie sprawę, że aby móc cieszyć się optymalnymi wynikami prowadzonej hodowli, należy zapewnić zwierzętom odpowiednią dietę, warunki, środowiskowe, dobrostan. W natłoku obowiązków zdarza się jednak zapomnieć o sprawach, które nie mają wpływu na zdrowie, produkcyjność zwierząt, ale są istotne z punktu widzenia organów czuwających nad bezpieczeństwem produktów zwierzęcych.

Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych

Od roku 2004 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych:

 • bydła,
 • owiec,
 • kóz,
 • świń.

Dane zawarte w bazie danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) pozwalają na ustalanie miejsca pobytu i przemieszczeń zwierząt, od chwili urodzenia aż do śmierci. Zapewnia to:

 • bezpieczeństwo produktów zwierzęcych zgodnych z wymogami UE
 • uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prowadzenie rzetelnej i przejrzystej dokumentacji jest także istotne z uwagi na:

 • śledzenie statusu zdrowotnego zwierząt – dzięki temu możliwe jest znalezienie chorych osobników i wdrożenie niezbędnych procedur przez powołane do tego służby,
 • szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się choroby (zwłaszcza tych zwalczanych z urzędu).

Prowadzenie rejestru zwierząt jest kluczowe z punktu widzenia rozwijającej się gospodarki naszego kraju. Wymiana handlowa byłaby niemożliwa gdyby nie pewność, co do jakości produktów wytwarzanych w naszym kraju. Dane zawarte w bazie danych systemu IRZ stanowią pewnego rodzaju uwierzytelnienie nas jako godnych zaufania partnerów w zakresie wymiany towarów pochodzenia zwierzęcego oraz zwierząt w obrębie państw członkowskich i w handlu z krajami spoza Wspólnoty. Co bardzo istotne, rejestr prowadzony jest w oparciu o zgłoszenia wykonywane przez właścicieli zwierząt, dlatego kluczowe znaczenie ma terminowe zgłoszenie wszelkich zdarzeń do ARiMR.

Obowiązki hodowcy

Do obowiązków posiadaczy zwierząt należą m.in. zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta, rejestracja siedziby stada, prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych. Zgłoszenia zwierząt do rejestru oraz zdarzeń dotyczących posiadanego inwentarza hodowca dokonuje wypełniając druki systemowe, które są dostępne w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych i dotyczą:

 • rejestracji zwierzęcia – urodzenie, kupno z państw członkowskich, przywóz z państw spoza UE,
 • przemieszczenia zwierzęcia – kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE,
 • zgłoszenia dodatkowego oznakowania świń numerem siedziby stada, w której przebywa powyżej 30 dni,
 • padnięcia,
 • uboju.

Terminy, o których warto pamiętać

Hodowca zobowiązany jest do oznakowania zwierzęcia i zgłoszenia tego faktu Agencji przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub:

 • w przypadku bydła – w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia,
 • w przypadku mniejszych przeżuwaczy, czyli owiec i kóz – w terminie do 180 dni od urodzenia,
 • w przypadku trzody chlewnej – w terminie 30 dni od dnia urodzenia.

Ponadto osoby, w których posiadaniu są krowy, owce, lub kozy zobowiązane są przez aktualne przepisy do zgłoszenia w biurze powiatowym ARiMR każdej zmiany miejsca pobytu zwierzęcia w ciągu 7 dni od daty zaistnienia wspomnianego zdarzenia. W biurze powiatowym ARiMR muszą zjawić się również posiadacze świń, u których liczebność stada uległa zwiększeniu bądź zmniejszeniu (nie później niż 7 dni od zdarzenia). Tymczasem w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia na okres dłuższy niż 30 dni, właściciel świni jest zobowiązany do oznakowania zwierzęcia poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej wspomnianych 30 dni.

Nieprawidłowość i nieterminowość zgłoszeń jest karana

Nie wszyscy właściciele zwierząt przestrzegają obowiązku zgłaszania zdarzeń dotyczących zwierząt do biura ARiMR i dotrzymywania terminów związanych z rejestracją, przemieszczaniem, padnięciami ubojem zwierząt.

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie zgłoszeń, o których mowa, utrudniają efektywność działania organów Inspekcji Weterynaryjnej. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, nieterminowe zgłaszanie zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich jest zagrożone karą grzywny. Orzekanie w tych sprawach następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Z drugiej strony hodowca, który nie dokonał w terminie zgłoszenia zdarzeń dotyczących zwierząt, i który nie zgadza się ze stanowiskiem Inspekcji Weterynaryjnej, posiadającej prawo do nałożenia kary grzywny w formie mandatu, może nie przyjąć tego mandatu, a w takim przypadku o nałożeniu ewentualnej kary zadecyduje sąd.

Autor; Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments Box