Home Aktualności Krajowe regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Krajowe regulacje dotyczące wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

0
0

W dniu 15 grudnia 2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

 

Przedmiotowe rozporządzenie wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1327/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsie wędzonym tradycyjnie i produktach mięsnych wędzonych tradycyjnie oraz w rybach i produktach rybołówstwa wędzonych tradycyjnie (Dz. Urz. UE L 358 z 13.12.2014, str. 13).

Polski akt prawny reguluje m.in. zasady dotyczące informowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze korzystania z odstępstwa w odniesieniu do limitów WWA dla produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie. Od dnia wejścia w życie krajowego rozporządzenia produkty mięsne, do których będą mieć zastosowanie wyższe limity WWA, będą podlegać odrębnemu znakowaniu oraz  będą mogły być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym.

Przedmiotowe rozporządzenie w najbliższych dniach zostanie ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: MRiRW
 
 
 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT