Home Aktualności “Młody rolnik” – rozpoczęcie działalności przed otrzymaniem decyzji

“Młody rolnik” – rozpoczęcie działalności przed otrzymaniem decyzji

0
0

W związku z dyskusją jaka miała miejsce podczas XIV Posiedzenia KRIR, Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o wyjaśnienia w sprawie wnioskodawców, którzy w ramach naboru przeprowadzonego w bieżącym roku ubiegali się o przyznanie premii dla młodych rolników, lecz z powodu ograniczeń budżetowych nie uzyskali tego wsparcia, natomiast rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej. Poniżej prezentujemy odpowiedź ARiMR w tej sprawie.

Na mocy Uchwały Nr 95 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 r., budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” został zwiększony o 23 mln euro. W przypadku zaakceptowania powyższej uchwały przez KE, pozwoli to na przyznanie pomocy ok. 900 kolejnym wnioskodawcom.

Możliwość podjęcia działalności rolniczej, przed dniem wydania decyzji przyznającej pomoc, przewidziano w 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 201, z późn. zm.). Ten sam przepis wprowadził jednak zastrzeżenie, że odbywa się to na wyłączne ryzyko wnioskodawcy, a w przypadku odmowy udzielenia wsparcia, wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie pomocy. To zastrzeżenie jest istotne, ponieważ art. 13 pkt 4 rozporządzenia WE Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. stanowi, że decyzję przyznającą pomoc dla młodych rolników wydaje się nie później niż 18 miesięcy po podjęciu działalności rolniczej przez aplikującego o tę pomoc.

Agencja zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby decyzje przyznające pomoc dla kolejnej grupy osób wydane zostały niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską wspomnianej wyżej Uchwały Komitetu Monitorującego. Priorytetowo w tym względzie zostaną potraktowane osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w terminie graniczącym z dopuszczonym w powyżej wspomnianym rozporządzeniu WE Nr 1974/2006 okresem 18 miesięcy. W odniesieniu do tych osób, decyzje zostaną wydane w pierwszej kolejności.

Odnosząc się do kolejnego okresu programowania, ARiMR poinformowała, że stosownie do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wsparcie dla młodych rolników, co do zasady, skierowane jest do osób nieprowadzących działalności rolniczej. Projekt przewiduje jednak udzielenie pomocy także wnioskodawcom, którzy prowadzą taką działalność nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Zatem data rozpoczęcia działalności rolniczej będzie warunkować uzyskanie pomocy w ramach działania PROW 2014-2020 „Premia dla młodych rolników”.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT