Home Aktualności MRiRW odpowiada na wniosek o zaliczkową wypłatę dopłat bezpośrednich i podział pomocy dla polskich producentów mleka

MRiRW odpowiada na wniosek o zaliczkową wypłatę dopłat bezpośrednich i podział pomocy dla polskich producentów mleka

0
0

W odpowiedzi na wspólny wniosek Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza oraz Prezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszka Hądzlika, którzy w dniu 10 września 2015 r. wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in. o jak najszybszą wypłatę dopłat bezpośrednich za rok 2015 (zobacz >>>) – resort rolnictwa poinformował, że od 16 października 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

Zaliczki, w wysokości 50%, są, wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

1) ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,

2) ok. 86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,

3) ok. 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz

4) ok. 460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Zaliczki wypłacane będą w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r. Przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Ponadto są wypłacane rolnikom, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie maja zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz.U. poz. 308, z pozn.zm.). Należy podkreślić, ze płatności bezpośrednie to instrument unijny i każde państwo członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane jest do zapewnienia, aby realizacja tego wsparcia przebiegała zgodnie z przepisami UE.

Wyłączenie z możliwości otrzymania zaliczek tych rolników, którzy zostali wytypowani do kontroli na miejscu oraz rolników, wobec których stosuje się zmniejszenia, wykluczenia i kary administracyjne, zapewnia wypełnienie określonego w przepisach UE obowiązku zakończenia sprawdzania warunków kwalifikowalności przed wyplata, zaliczkowych płatności. Ponadto, zgodnie z wytyczną , zawarta w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551), minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydając rozporządzenie określające szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich powinien mieć na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności, a więc tym samym powinien kierować się również koniecznością, zabezpieczenia przed nieuzasadnioną ich wypłatą. Ograniczenie w wypłacie zaliczek, zawarte w rozporządzeniu z dnia 25 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczeg6lowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 1536), gwarantuje zgodność rozwiązań krajowych z przepisami unijnymi.

Ponadto poinformowano, że aktualnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace nad analizą kryteriów, które będą zastosowane do rozdysponowania wśród producentów mleka dostępnej dla Polski puli środków finansowych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajna pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271, str. 25), w ramach których uwzględnione zostało stanowisko zaprezentowane w piśmie KRIR i PFHBiPM.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT