Home Aktualności Nabór wniosków na dofinansowanie działalności pozarolniczej już w październiku
Nabór wniosków na dofinansowanie działalności pozarolniczej już w październiku

Nabór wniosków na dofinansowanie działalności pozarolniczej już w październiku

0
0

W październiku rozpocznie się nabór wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wszyscy, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie otrzymają 100 tyś zł. W 2018 roku zmieniły się przepisy, które pozwoliły na rozszerzenie katalogu beneficjentów.

Wsparcie wypłacane w dwóch ratach

Osoby, które pragną skorzystać z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” z PROW na lata 2014-2020 mają szansę otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Przyznaje się je w formie premii, którą wypłaca się w dwóch ratach:

 • pierwsza rata to 80 tys. zł, wypłacona będzie w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • drugą ratę, w wysokości 20 tys. zł, wypłacana będzie po realizacji biznesplanu, ale nie później niż w ciągu dwóch lat od momentu wypłaty pierwszej raty.

Beneficjenci

Pomoc jest adresowana do rolników lub ich współmałżonków, którzy w sposób trwały przekazali swoje gospodarstwa. O wsparcie mogą starać się Ci, którzy w ubiegłych latach (tj. 2016, 2017) skorzystali z pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”. Warto jednak podkreślić, że z dofinansowania działalności pozarolniczej mogą skorzystać również Ci, którzy nie zdecydowali się na przekazanie gospodarstwa. Muszą oni jednak spełniać określone warunki.

Muszą oni spełnić kilka warunków:

 • być pełnoprawnymi obywatelami Unii Europejskiej,
 • mieć ukończone 18 lat,
 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy,
 • osoby starające się o dofinansowanie nie mogą być wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych przez 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku,
 • ubiegający się o wsparcie nie mogą być także wspólnikami spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wymogi dotyczące gospodarstwa

Aby otrzymać pomoc, trzeba również spełniać warunek, co do lokalizacji gospodarstwa, które powinno być położone w miejscowości będącej się na terenie: gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem:

 • miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • gminy miejskiej, także z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Kolejnym z warunków, który trzeba spełnić, aby mieć szansę na uzyskanie pomocy ułatwiającej prowadzenie działalności pozarolniczej na terenach wiejskich jest zarejestrowanie (w ciągu 9 miesięcy) pozarolniczej działalności gospodarczej w CEIDG. Ponadto rolnik musi podjąć decyzję o:

 • przystąpieniu do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych rolników,
 • rezygnacji z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

W ramach dofinansowania rozpoczęcia działalności pozarolniczej będzie można ubiegać się o pieniądze na:

 • usługi dla leśnictwa i pozyskiwanie drewna,
 • produkcję artykułów spożywczych i napojów,
 • usługi informatyczne,
 • sprzedaż hurtową i detaliczną, magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • usługi poligraficzne,
 • produkcję mebli i wyrobów z drewna, rzemiosła lub rękodzieła,
 • produkcję metali i wyrobów metalowych,
 • produkcję papieru i wyrobów z papieru,
 • produkcję wyrobów tekstylnych i odzieży
 • różnorodne usługi dla ludności.

Za co możemy uzyskać punkty w programie Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ?

Lista rankingowa decyduje o tym kto otrzyma pomoc, zaś suma zdobytych punktów rozstrzyga o kolejności na liście. Aplikujący mogą otrzymać punkty za spełnienie następujących kryteriów:

 • 1 pkt – jeżeli wnioskodawca ma mniej niż 40 lat.
 • 2 pkt – jeżeli realizowany projekt jest innowacyjny na terenie gminy – produkt, proces (technologia), marketing lub organizacja
 • 2 pkt – jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem programu „płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”
 • 3 pkt – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie od 2 do 3 miejsc pracy,
 • 4 pkt – jeżeli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy;
 • 3 pkt – jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Środki na poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

W PROW 2014-2020 na to działanie przeznaczono ponad 2,49 mld zł, z tej kwoty w poprzednich naborach rozdysponowano ponad 104,9 mln zł. Z prostego rachunku matematycznego wynika zatem, że do wykorzystania obecnie pozostaje 1,944 mld zł. W ubiegłym roku o wsparcie ubiegało się 1724 rolników, z czego premie uzyskało1049 aplikujących osób. W bieżącym roku pieniędzy jest wystarczająco dużo, aby wszyscy zainteresowani, spełniający niezbędne warunki do przyznania pomocy, mogli otrzymać pomoc.

Autor: Dr inż Anna Wilkanowska

Facebook Comments Box