Home Artykuły Najnowsze ustalenia dotyczące wysokości emerytur i rent rolniczych
Najnowsze ustalenia dotyczące wysokości emerytur i rent rolniczych

Najnowsze ustalenia dotyczące wysokości emerytur i rent rolniczych

0
0

Emerytury i renty są waloryzowane w terminie wskazanym dla waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce waloryzacja emerytur i rent oznacza coroczną marcową podwyżkę świadczeń, wprowadzoną aby emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen (np. energii).

Warto przypomnieć, że pełna wysokość emerytury/renty to suma części składkowej i części uzupełniającej. Dla każdej z wymienionych części ustala się wskaźnik wymiaru, będący ustaloną dla emerytury/renty liczbą wyrażająca stały stosunek świadczenia emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniającej) do emerytury podstawowej.

Podwyżki świadczeń o wskaźnik waloryzacyjny

Powróciwszy do kwestii kwot rent i emerytur, to najważniejszą informację stanowi fakt, iż zostaną one podwyższone o wskaźnik waloryzacyjny, do ustalenia którego przyjęty został średnioroczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 roku na poziomie 102,98%. Co to oznacza?

Otóż wynika z tego, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). Informacje o podwyżce wspomnianych świadczeń w specjalnym komunikacie ogłosił Prezes KRUS.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 86 gr przez wspomniany wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. Zainteresowani powinni zdawać sobie również sprawę z faktu, iż jeżeli wysokość przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, wówczas wysokość świadczenia zostanie podwyższona do 1.029,80 zł, wyjątek od tej zasady stanowią:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy dotyczącej wcześniejszych emerytur rolniczych,
 • rolnicy, których emerytury zostały zawieszone z uwagi na prowadzenie działalności rolniczej bądź osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emeryci lub renciści, którzy pobierają jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, ale tylko wtedy gdy suma obu świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (1029,80 zł),
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Zmiany w wysokości dodatkowych przychodów dla emerytów i rencistów

Ponadto od 1 marca 2018 r. zmianie uległa również wysokość dodatkowych przychodów dla emerytów i rencistów, które przyczyniają się do zmniejszenia bądź zawieszenia świadczenia. Jest to związane ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosło 4516,69 zł.

Należy podkreślić, że jeśli rolnik osiągnął powszechny wiek emerytalny i ma przyznane prawo do emerytury rolniczej wtedy może uzyskiwać dodatkowy dochód bez jakichkolwiek ograniczeń. W sytuacji gdy będzie uzyskiwać taki dochód jego świadczenie emerytalne nie zostanie ani zmniejszone, ani zawieszone.

Natomiast w sytuacji gdy rolnik otrzymał prawo do renty rolniczej na skutek niezdolności do pracy, renty rodzinnej lub wcześniejszej emerytury rolniczej, to wówczas nie może zapomnieć o istnieniu progów dodatkowego przychodu. Od marca br. taki rolnik będzie miał prawo „dorobić” sobie do 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, to znaczy do kwoty: 3161,70 złotych. Świadczenie nie zostanie zmniejszone jeżeli dodatkowe przychody nie przekroczą wspomnianej kwoty.

Po waloryzacji 2018 r. wzrośnie również:

 • Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: z 750 zł do 772,50 zł brutto (podwyżka o 22,50 zł),
 • Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową: z 900 zł do ok. 927 zł (podwyżka o ok. 27 zł),
 • Renta socjalna: z 840 zł do ok. 865,00 zł (wzrost o ok. 25,00 zł),
 • Świadczenie przedemerytalne: z 1040 zł do ok. 1071,00 zł (wzrost o ok. 31,00 zł).

Inne świadczenia i dodatki objęte tegoroczną podwyżką

Ze względu na waloryzację od 1 marca bieżącego roku zostaną powiększone, także inne świadczenia i dodatki, o które mogą ubiegać się rolnicy emeryci i renciści. Będą one wynosić:

 • dodatek pielęgnacyjny – 215,84 zł,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 323,76 zł,
 • świadczenie przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – do 215,84 zł,
 • dodatek kombatancki dla emerytów, którzy brali udział w wojnach, działaniach zbrojnych i walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – 215,84 zł,
 • świadczenie przysługujące byłym żołnierzom górnikom, które przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1959 byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych; żołnierzom z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad “Służby Polsce” i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach. – do 215,84 zł,
 • dodatek za tajne nauczanie, dla osób które uczyły języka polskiego w czasie okupacji – 215,84 zł,
 • dodatek kompensacyjny, który przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym oraz wdowom i wdowcom pozostałym po tych osobach, którzy są emerytami bądź inwalidami lub pobierają uposażenie w stanie spoczynku albo uposażenie rodzinne – 32,38 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej (dla uzyskania prawa do tego dodatku jest posiadanie prawa do renty rodzinnej) – 405,67 zł,
 • ryczałt energetyczny (przysługuje kombatantom oraz osobom, które były ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego) – 168,71 zł.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments Box