Home Aktualności Nowe stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 r.

Nowe stawki dopłat do materiału siewnego w 2016 r.

0
0

Popierając wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej i innych izb rolniczych Zarząd KRIR wystąpił 9 września 2015 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podwyższenie w związku z trwającymi w całym kraju skutkami klęski suszy o 50% stawek dopłat do powierzchni upraw obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W odpowiedzi z dnia 29 września 2015 roku Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, jak następuje:

Mechanizm dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany został wprowadzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633 i 1512 oraz z 2014 r. poz. 1146), która ostatnio została znowelizowana ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419).

Powyższą nowelizacją wprowadzono rozwiązanie polegające na corocznym określaniu stawek dopłat w zależności od wnioskowanej powierzchni i wielkości środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten cel. Rozporządzenie określające wysokość tych stawek wydawane będzie po zweryfikowaniu złożonych wniosków, do dnia 30 września danego roku.

Zmiana ta pozwoli objąć dopłatami wszystkich wnioskujących o taką pomoc producentów rolnych i uniknąć sytuacji, w której w związku ze wzrostem zainteresowania dopłatami zaplanowane w ustawie budżetowej środki na ten cel będą niewystarczające.

W 2016 r. planuje się wprowadzić stawkę bazową z mnożnikiem wynoszącym 1x dla zbóż, 1,6x dla roślin strączkowych oraz 5x dla ziemniaków .

Dopłaty do powierzchni obsianej materiałem siennym kategorii elitarny lub kwalifikowany jesienią 2015 r. oraz na wiosną 2016 r. zostaną udzielone zgodnie z nowymi zasadami według stawek określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów, które zostanie wydane do 30 września 2016 r. W związku z powyższym na obecnym etapie nie jest możliwe udzielenie precyzyjnej informacji o wysokości stawek dopłat.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze straty poniesione przez rolników wyniku tegorocznej suszy pragnę zapewnić, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie poszukiwał możliwości wsparcia rolników w odtwarzaniu potencjału produkcji rolnej.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT