Home Artykuły Nowoczesne źródło białka
Nowoczesne źródło białka

Nowoczesne źródło białka

0
0

Szacunki FAO wskazują, że do roku 2050 światowa populacja ludzi wzrośnie do 9 miliardów, a popyt na białko zwierzęce zwiększy się o ok 70-80%. 

Chów zwierząt gospodarskich wymaga stałych dostaw zbilansowanych pasz, do pokrycia potrzeb bytowych oraz produkcyjnych zwierząt. Od czasu wycofania mączek mięsno-kostnych, szczególnie trudne stało się bilansowanie diety zwierząt gospodarskich pod względem zapotrzebowania na białko. Źródłem tego składnika pokarmowego są przede wszystkim mączki rybne i poekstrakcyjna śruta sojowa.

Rosnąca populacja, popyt na białko zwierzęce oraz zmniejszenie dostępnych obszarów upraw rolnych generują potrzebę pozyskiwania nowych źródeł białka. Alternatywnym rozwiązaniem może być wykorzystanie owadów. Spożywanie owadów jest praktykowane w 113 krajach na całym świecie. Niewielki dodatek owadów w żywieniu drobiu stosowano już przed 1990 r. – hodowcy ze wschodniej prowincji Syczuan zbierali larwy muchy domowej dla kaczek. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/893 z 24 maja 2017 r. warunki bezpieczeństwa w zakresie produkcji owadów do celów paszowych spełniają: czarna mucha (Hermetia illucens), mucha domowa (Musca domestica), mącznik młynarek (Tenebrio molitor), pleśniakowiec złocisty (Aplhitobitus diaperinus), świerszcz domowy (Acheta domesticus), świerszcz bananowy (Gryllodes sigillatus), świerszcz kubański (Gryllus assimilis).

Owady posłużyć mogą jako źródło pełnowartościowego białka i tłuszczu w diecie zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Koncentracja białka surowego w mączce owadziej to aż 40-60%, białko to charakteryzuje się lepszym profilem aminokwasowym niż białka zbóż oraz osiąga wysoką strawność (ok. 95%). Ponadto larwy owadów stanowią dobre źródło energii, tłuszcz ten cechuje wysoka strawność, a średnia zawartość w mączce z owadów mieści się w przedziale 14,41% (imago mącznika młynarka, larwa świerszcza domowego) do 37,1% (larwa mącznika młynarka). 

Należy pamiętać, że wartość odżywcza oraz skład mączek owadzich zależy od gatunku owada, stadium rozwojowego, warunków produkcji, składu paszy oraz komponentów podłoża, na którym owady zostały wyhodowane. 

Dopuszczenie białka pochodzącego z hodowli owadów jako komponentu pasz dla drobiu i trzody chlewnej pozwoliłoby zastąpić ok. 10-20% importowanych komponentów paszowych. Dodatkowo produkty na bazie białka z owadów mogą znaleźć zastosowanie w “zielonej” chemii i nawozach, utylizacji odpadów organicznych oraz plastiku. Z 2 kg odpadów organicznych otrzymuje się co najmniej kilogram białka. Z kolei do uzyskania 1 kg mięsa potrzeba aż 8 kg paszy. Bakterie żyjące w jelitach mączników zdolne są do przetwarzania plastiku na dwutlenek węgla oraz biodegradowalne związki, które następnie wykorzystać można do użyźniania gleby.

Produkcja owadów pokarmowych wymaga niewiele miejsca i może odbywać się w wertykalnych fermach, co znacząco zmniejsza rozmiar obszarów rolno-przemysłowych niezbędnych do produkcji pasz. Owady cechuje krótki czas cyklu produkcyjnego, niewielkie zapotrzebowanie na wodę (woda pobierana bezpośrednio z pożywienia), stosunkowo niska emisja gazów i odorów w porównaniu ze zwierzętami gospodarskimi, a także bardzo dobra wydajność – wykorzystuje się praktycznie całe owady.

Owady wykazują duży potencjał w żywieniu zwierząt, jednakże aby wprowadzić je jako składnik paszy w łańcuchu pokarmowym, niezbędne są dodatkowe badania dotyczące ich wartości odżywczej oraz właściwości funkcjonalnych tego rodzaju składnika paszowego.

Autor: Martyna Wilk

Facebook Comments