Home Aktualności O sytuacji na rynku zbóż w Polsce

O sytuacji na rynku zbóż w Polsce

0
0

Kierownictwo resortu rolnictwa omawiało aktualną sytuację na rynku zbóż i podejmowane w tej sprawie działania.

Foto. Ziarna zbóż

Foto. Ziarna zbóż

Według danych GUS zbiory zbóż ogółem (z kukurydzą) w Polsce ocenia się na ok. 29,9 mln t, tj. o 1,9 mln t (7%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Zbiory zbóż podstawowych (bez kukurydzy) z mieszankami zbożowymi szacuje się na 25,8 mln t, tj. o 1,1 mln t (5%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Plony zbóż ogółem wyniosą ok. 3,87 t/ha, tj. o 4% więcej niż w ubiegłym roku.

W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła produkcja większości zbóż, w tym najbardziej mieszanek zbożowych i żyta. Produkcja pszenicy i pszenżyta zmalała. Przeciągające się opady deszczu w okresie żniw spowodowały, że podaż ziarna konsumpcyjnego jest znacznie mniejsza niż przed rokiem. W tej sytuacji na rynku krajowym może być poszukiwane ziarno dobrej jakości.

Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  na początku października 2016 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie uzyskiwano 620 zł/t, średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wynosiła 521 zł/t, jęczmienia paszowego – 547 zł/t, kukurydzy – 561 zł/t.

W celu poprawę warunków gospodarowania  na rynku zbóż w Polsce podejmowane są liczne działania:

  •  W związku z napływającymi informacjami od uczestników rynku o przywozie do Polski niskiej jakości zbóż z Ukrainy na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ziarno pochodzące z tego kraju objęte zostało zintensyfikowanymi  i zaostrzonymi kontrolami jakości przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Weterynaryjną. Ministerstwo na bieżąco współpracuje w tym zakresie z tymi inspekcjami, a  także ze służbą celną. Na podstawie informacji przekazywanych przez te instytucje szczegółowo monitoruje jakość zbóż sprowadzanych do Polski z Ukrainy.
  •  Z uwagi na to, że wzmożona w ostatnim czasie presja podaży na krajowym rynku zbóż wpływa na kształtowanie się cen w Polsce na niskim poziomie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabiega na forum UE o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż. W tej sprawie minister Krzysztof Jurgiel 16 września br. wystosował wniosek do  unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil`a Hogana. Ograniczenie importu powinno przyczynić się do stabilizacji sytuacji popytowo-podażowej na krajowym rynku i działać wspierająco na ceny ziarna.   
  •  Agencja Rynku Rolnego jest przygotowana do prowadzenia zakupu interwencyjnego zbóż, lecz producenci rolni nie są zainteresowani oferowaniem zbóż do sprzedaży na zapasy interwencyjne UE. Wynika to z faktu, że ceny rynkowe ziarna, choć kształtują się na niskim poziomie, to są wyższe od poziomu ceny interwencyjnej (101,31 euro/tonę). Z tego względu MRiRW na forum UE wnioskuje o podniesienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji co pozwoliłoby na poprawę zarówno sytuacji dochodowej rolników, jak efektywności unijnego mechanizmu interwencji publicznej.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT