Home ogloszenia Sprzedaż zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim

Sprzedaż zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim

0
0
e-mail: biuro@kancelariagrenda.pl
Typ zgloszenia: Sprzedam
Kategoria: Odnawialne Źródła Energii
Cena: 18891335
OBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego – zakładu
produkcyjnego w Borku Wielkopolskim za cenę najkorzystniejszą dla masy
upadłości, nie niższą niż 18.891.335,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów
osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć 00/100 złotych
netto).
Ogólne warunki sprzedaży:
1.
Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego – zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.
2.
Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej jak 18.891.335,00 zł netto (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć 00/100 złotych netto) składać należy w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Grenda pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/14” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
3.
Oferta powinna zawierać w szczególności oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.
4.
Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.
5.
Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości na zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Wierzycieli, wyznaczonym na dzień 30 listopada 2018 roku, godz. 10.00, w Kancelarii Syndyka – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1. Oferenci uprawnieni są do udziału w przedmiotowym posiedzeniu Rady Wierzycieli, w zakresie jego części jaka dotyczyć będzie otwarcia ofert i rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.
6.
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
7.
Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
8.
Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl
9.
Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z Syndykiem.
Facebook Comments Box