Home ogloszenia Sprzedaż zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim

Sprzedaż zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim

0
0
Telefon: 616707373
e-mail: biuro@kancelariagrenda.pl
Typ zgloszenia: Sprzedam
Kategoria: Inne
Cena: 14000000

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości BIOPAL Sp. z o.o. z siedzibą w Borku Wielkopolskim ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego – zakładu produkcyjnego w Borku Wielkopolskim za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 14.000.000,00 zł netto (słownie: czternaście milionów 00/100 złotych netto). Ogólne warunki sprzedaży:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego – zakład produkcyjny BIOPAL Sp. z o.o. w Borku Wielkopolskim, w skład którego wchodzą nieruchomości, budynki i urządzania.

2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny sprzedaży, nie niższej jak 14.000.000,00 zł netto (słownie: czternaście milionów 00/100 złotych netto) składać należy w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych Grenda pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61-729 Poznań, w zamkniętej mniejszej kopercie, która winna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia oraz otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Każda z kopert winna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości pod adresem: ul. Młyńska 5a/1, 61 – 729 Poznań, koniecznie z podaniem sygnatury akt sprawy „XI GUp 46/14” i z wyraźnym dopiskiem „Oferta na sprzedaż przedsiębiorstwa BIOPAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – NIE OTWIERAĆ” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

3. Oferta powinna zawierać w szczególności oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać wymogi określone w regulaminie sprzedaży.

4. Do oferty dołączyć należy dowód wpłaty wadium, w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander BP S.A. 95 1090 2590 0000 0001 2264 9161.

5. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka Masy Upadłości na zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Wierzycieli, wyznaczonym na dzień 15 lutego 2019 roku, godz. 10.00, w Kancelarii Syndyka – Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1. Oferenci uprawnieni są do udziału w przedmiotowym posiedzeniu Rady Wierzycieli, w zakresie jego części jaka dotyczyć będzie otwarcia ofert i rozstrzygnięcia procedury sprzedaży.

6. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

7. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.

8. Z Regulaminem sprzedaży oraz opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 061-670-73-73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 oraz w zakresie Regulaminu sprzedaży na stronie internetowej www.kancelariagrenda.pl

9. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem.

Facebook Comments Box