Home Aktualności Podatek od wycofanych owoców i warzyw

Podatek od wycofanych owoców i warzyw

0
0

W odpowiedzi na kolejny wniosek KRIR odnośnie odstąpienia od opodatkowania unijnej pomocy finansowej udzielanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów – niektórych owoców i warzyw, ministerstwo finansów poinformowało, że w sytuacji nieodpłatnego przekazywania w ramach „operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji” podmiotom (m.in. szkołom, organizacjom charytatywnym) owoców i warzyw przez producentów rolnych w zamian za przyznaną rekompensatę, dochodzi do dostawy tych towarów, która zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) tzw. ustawą o VAT, podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W takim przypadku otrzymaną kwotę wsparcia finansowego z tego tytułu należy uznać za formę wynagrodzenia za przekazane tym podmiotom towary. Zgodnie bowiem z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, co do zasady, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów otrzymał od nabywcy lub osoby trzeciej (łącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług). Podstawa opodatkowania nie obejmuje samego podatku VAT. Oznacza to, że podstawa opodatkowania obejmuje całą kwotę otrzymanego wynagrodzenia za przekazane towary, w tym także wszystkie wskazane przez Pana elementy kosztowe przedmiotowej dostawy, takie jak: pakowanie, transport i sortowanie owoców bądź warzyw.

Przyznane producentowi rolnemu środki finansowe z tytułu rekompensaty za nieodpłatnie przekazane w ramach „operacji wycofania z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji” owoców i warzyw w wysokości ustalonej zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w powołanych na wstępie rozporządzeniach, są wypłacane w całości (tj. bez pomniejszania o kwotę podatku VAT) przez Agencję Rynku Rolnego. Do rozliczenia zaś podatku VAT od otrzymanych od Agencji Rynku Rolnego kwot wsparcia finansowego (uznanych za wynagrodzenie za dostarczone określonym podmiotom warzywa i owoce) zobowiązany jest producent rolny – wyłącznie będący podatnikiem VAT czynnym (tzw. rolnicy ryczałtowi korzystają bowiem ze zwolnienia od podatku VAT).

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT