Home Aktualności PODCZAS BUSINESS FORUM PREZYDENCJI COGECA LIDERZY PODKREŚLILI, ŻE SPÓŁDZIELNIE ROLNICZE MUSZĄ BYĆ INNOWACYJNE. PONADTO WRĘCZONO EUROPEJSKIE NAGRODY DLA INNOWACJI SPÓŁDZIELCZEJ 2014

PODCZAS BUSINESS FORUM PREZYDENCJI COGECA LIDERZY PODKREŚLILI, ŻE SPÓŁDZIELNIE ROLNICZE MUSZĄ BYĆ INNOWACYJNE. PONADTO WRĘCZONO EUROPEJSKIE NAGRODY DLA INNOWACJI SPÓŁDZIELCZEJ 2014

0
0

Podczas  Biznes Forum ( 03/12/14 ) Prezydencji Cogeca liderzy podkreślili, że spółdzielnie
rolnicze muszą być innowacyjne, aby dodać wartość produktom, odpowiedzieć na zmieniające
się potrzeby konsumentów i skorzystać z nowych możliwości rynkowych w coraz bardziej
konkurencyjnym świecie.
Aby zachęcić do innowacyjności, wręczono europejskie nagrody dla innowacji spółdzielczej 2014.
Podczas Biznes Forum p. Christian Pèes, przewodniczący Cogeca, wyjaśnił, dlaczego
innowacyjność i dodanie wartości produktom w ostatecznym rozrachunku przynosi korzyści
rolnikom. Przyłączenie się do spółdzielni pozwala rolnikom na wspólną sprzedaż produktów
oraz dodawanie im wartości w celu uzyskania większych dochodów rynkowych. Podczas Forum
omówiono jednak nie tylko kwestie związane z produktami i innowacjami technologicznymi, ale
także innowacje finansowe, niezbędne na dzisiejszym wzburzonym rynku towarów,
charakteryzującym się ekstremalnymi wahaniami.
Główny prelegent, prof. dr inż. Joost M.E. Pennings z Maastricht University i Uniwersytetu
Wageningen wyjaśnił, jak innowacje finansowe, np. kontrakty terminowe pomagające
zabezpieczyć się przed ryzykiem, są kluczem do wydajności spółdzielni rolniczych.
Wykorzystanie instrumentów finansowych (tj. kontraktów terminowych/ opcji) umożliwi im
ograniczenie wahań cen i zarządzanie nimi, co podwyższy dochody netto członków i utworzy
dodatkową wartość dla spółdzielni.
Następnie p. Pèes powiedział, że spółdzielnie rolnicze mogą również wykorzystać swoje
wyjątkowe relacje z członkami i dodatkowy przepływ informacji uzyskanych w całym łańcuchu
wartości, jako że angażują się w transakcje, a jednocześnie uczestniczą w procesie decyzyjnym
przedsiębiorstw spółdzielczych i kontrolują go.
Podczas ceremonii wręczania nagród p. Pèes powiedział: „W tym roku otrzymaliśmy dużo
zgłoszeń do tych prestiżowych nagród, których celem jest stymulowanie innowacji oraz
pokazanie innowacyjności europejskich spółdzielni rolniczych. Mają one także zachęcać inne
spółdzielnie do podwyższenia poziomu konkurencyjności i wzmocnienia swojej pozycji w
łańcuchu żywnościowym oraz do tworzenia bardziej innowacyjnych produktów. Innowacje
umożliwiają zwiększenie wydajności produkcji przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Ma to
kluczowe znaczenie w kontekście wzrastającego zapotrzebowania na żywność, ograniczonych
zasobów oraz konkurencyjnego rynku. Spółdzielnie rolnicze muszą w sposób zrównoważony
produkować więcej lepszych produktów oraz zagwarantować korzyści gospodarcze i wyższe
dochody rynkowe dla rolników. Trzy wręczone dzisiaj nagrody pokazują, jak spółdzielnie
rolnicze mogą udzielić odpowiedzi na zmieniające się potrzeby konsumentów i łańcucha
żywnościowego oraz uzyskują wartość dodaną z produktów”.
P. Pèes wręczył nagrodę za specjalne osiągnięcia w zakresie innowacji w przetwórstwie żywności
francuskiej spółdzielni produkującej zboża „Dijon Céréales”, która zastosowała innowacyjne podejście w tworzeniu długoterminowego projektu badawczego celem podwyższenia wartości
dodanej swoich produktów zbożowych.
P. Martin Pycha, wiceprzewodniczący Cogeca, wręczył drugą nagrodę – w kategorii
„Biogospodarka/ wydajna gospodarka zasobami” – hiszpańskiej spółdzielni rolniczej Valle del
Jerte za innowacyjne podejście w tworzeniu specjalnego systemu doradczego dla rolników w
zakresie bardziej wydajnej gospodarki wodnej. Spółdzielnia Valle del Jerte, wraz ze swymi
członkami, opracowała wydajny system informacyjny na rzecz monitorowania, pomiaru i analizy
potrzeb w zakresie nawadniania. Wyniki projektu pokazały, jak pozytywnie wpłynął on na
wydajną gospodarkę wodną oraz poprawę jakości.
P. Maria Antónia Figueiredo, wiceprzewodnicząca Cogeca, wręczyła trzecią nagrodę – w
kategorii „Przedsiębiorczość/ społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw/ usługi świadczone
członkom” – hiszpańskiej spółdzielni Cooperativa Ganadera de Caspe za innowacyjne podejście
w tworzeniu sieci doskonałości pomiędzy kierownikami różnych jednostek spółdzielczych w
łańcuchu dostaw, w celu zapewnienia wsparcia dostosowanego do potrzeb członków w zakresie
procesu decyzyjnego. System ten przyczynił się do znacznego wzrostu liczby transakcji z
członkami oraz do ogólnej poprawy wyników gospodarczych spółdzielni.

Źródło: http://www.copa-cogeca.be

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT