Home Artykuły Polska wołowina 2022 – szansą dla sektora wołowiny w Polsce
Polska wołowina 2022 – szansą dla sektora wołowiny w Polsce

Polska wołowina 2022 – szansą dla sektora wołowiny w Polsce

0
0

W ubiegłym roku sektor wołowiny osiągnął aż 1,4 mld EUR nadwyżki eksportowej. Kwota ta robi wrażenie, nie zmienia to jednak faktu, że branża będzie musiała zmierzyć się w najbliższych latach z niejednym wyzwaniem. Po pierwsze, będzie trzeba stawić czoła zmierzającym ku końcowi negocjacjom umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosur (międzynarodowa organizacja gospodarcza utworzona przez Argentynę, Brazylię Paragwaj i Urugwaj w roku 1991 traktatem z Asunción – Paragwaj) dotyczącej towarów wrażliwych, zwłaszcza mięsa wołowego.

Drugim wyzwaniem jest Brexit. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez wątpienia będzie miało ogromny wpływ na sytuację producentów żywca wołowego na Starym Kontynencie, w tym również w naszym kraju, będącym drugim największym eksporterem wołowiny w UE. Dla Polski nie bez znaczenia jest również obowiązek zmiany proporcji sprzedaży wołowiny, jaka do tej pory była obserwowana. Aktualnie blisko 90% wyprodukowanej w Polsce wołowiny trafia za granicę. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania tym rodzajem mięsa konsumentów w Polsce. W 2016 r. zanotowano wzrost konsumpcji mięsa wołowego aż o 70%. Według ekspertów trend ten może się utrzymać, jeśli jakość proponowanej nam wołowiny ulegnie poprawie. Wsparciem w rozwiązaniu problemów, z którymi mierzy się branża ma być porozumienie organizacji branżowych pod tytułem „Polska Wołowina 2022”, które zostało zawarte w dniu 8 grudnia 2016 r., i którego celem jest wspólne działanie dla rozwoju sektora.

Sygnatariusze Porozumienia

Porozumienie „Polska Wołowina 2022” zawarte zostało na 5 lat przez sześć organizacji branżowych, trzy rolnicze oraz trzy przetwórcze. Sygnatariuszami dokumentu, o którym mowa są:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,
 • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych,
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego,
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Związek Polskie Mięso.

Za sfinansowaniem prac nad przygotowaniem strategii „Polska Wołowina 2022” stoją środki Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Strategia rozwoju rynku mięsa wołowego opracowana przez sektor „Polska wołowina 2022″ została przyjęta 27 kwietnia br.

Strategia opracowana z myślą o przyszłości rynku wołowiny przewiduje wspólne działania mające na celu:

 • przebiegający w sposób trwały i zrównoważony rozwój sektora wołowiny, odbywający się w zgodzie z zasadami: dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego,
 • poprawę opłacalności łańcucha dostaw kulinarnego mięsa wołowego oraz sprawiedliwy podział zysków w łańcuchu produkcyjnym, obejmujący:
 • utrzymanie systemu płatności bezpośrednich do bydła wraz z ich modyfikacją mającą na celu wsparcie krów mamek,
 • wzrost kompetencji rolników,
 • pozostałe działania nastawione na zwiększenie korzyści rynkowych dla producentów i przetwórców,
 • rozwój branży w oparciu o rezultaty prowadzonych badań naukowych oraz wykorzystujący innowacje do tworzenia powiązań między wiedzą a działalnością rolniczą,
 • integrację łańcucha wartości w duchu przejrzystości i dzielenia wspólnych wartości oraz celów.

Dźwignie wzrostu

W opracowanej strategii podkreśla się istnienie wyzwań, z którymi zmierzyć musi się polska branża wołowiny, które koncentrują się wokół sześciu kluczowych obszarów: percepcji, optymalizacji, kompetencji, kooperacji, satysfakcji, integracji. Zaadresowanie kluczowych wyzwań da możliwość zwiększenia wolumenu marży łańcucha wartości. Ważne w realizacji tych wyzwań są tzw. dźwignie wzrostu, wśród których wymienia się obniżenie kosztów w wyniku poprawy kompetencji producentów żywca, czy też promocję polskiej wołowiny.

Współpraca przedstawicieli branży z MRiRW

Prace nad strategią trwały blisko rok. W tym czasie prowadzono, przebiegające na szeroką skale, konsultacje z:

 • hodowcami i producentami bydła mięsnego,
 • rzeźniami,
 • zakładami przetwórczymi

 

Co więcej, zaangażowano również przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co było efektem obietnicy złożonej organizacjom branżowym sektora wołowiny w trakcie III Forum Sektora Wołowiny w listopadzie 2016 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela. Współpraca ta ma kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę realizację założeń opracowanej strategii, która będzie wymagała silnego wsparcia ze strony resortu rolnictwa.

Oczekiwania

Strategia, o której mowa jest spójna z Programem Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce na lata 2016-2020. Co istotne, okazuje się być także w pewnym sensie jego rozwinięciem. Oczekuje się, że przygotowany dokument stanie się ważnym elementem projektu „Polska Wołowina” będącego częścią Programu strategicznego „Projekt rozwoju branż” w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments