Home Aktualności Polsko-niemieckie konsultacje

Polsko-niemieckie konsultacje

0
0

27 kwietnia 2015 r. podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz i Kanclerz Angeli Merkel.

Fot. Ministrowie z podpisanymi deklaracjami

Fot. Ministrowie z podpisanymi deklaracjami

W ramach konsultacji, odbyło się spotkanie z parlamentarną sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie ds. Wyżywienia i Rolnictwa Niemiec Marią Flachsbarth. Podczas spotkania omówione zostały kwestie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, umowy handlowej UE-USA (TTIP), rolnictwa ekologicznego oraz ewentualnych działań interwencyjnych na rzecz łagodzenia trudnej sytuacji na rynkach rolnych, powstałej wskutek rosyjskiego embarga.

W odniesieniu do uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej strony podkreśliły ogromne znaczenie inicjatywy komisarza Phila Hogana i zgodnie zadeklarowały pełne poparcie dla działań KE, dzięki którym WPR może stać się prostsza i bardziej przyjazna dla rolników i administracji. Mając nadzieję, że propozycje przekazane przez państwa członkowskie będą stanowiły istotną wskazówkę dla Komisji Europejskiej w realizacji uproszczenia WPR, strony podkreśliły pełną zbieżność stanowiska w tym zakresie i wolę współpracy celem jak najlepszego kształtowania rozwiązań wypracowywanych na forum instytucji unijnych.

W kontekście umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w Handlu i Inwestycjach (TTIP) z USA strony zgodziły się w kwestiach fundamentalnych, wskazując na podobne obawy i zagrożenia dla europejskiego rolnictwa, wynikające m.in. z wielkości amerykańskiego sektora rolnego, jak również z różnic uwarunkowań wpływających na konkurencyjność produkcji rolnej w UE i w USA, w tym odmiennych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, różnic w podejściu do jakości, kwestii sanitarnych i fitosanitarnych, ochrony środowiska, kosztów energii, a także wielofunkcyjnej roli, jaką rolnictwo spełnia w Unii Europejskiej. Polska i Niemcy zgodnie podkreśliły, iż Umowa TTIP nie może prowadzić do obniżenia unijnych standardów i norm dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności, jak również powinna zapewniać UE i Stanom Zjednoczonym zrównoważone korzyści w sektorze rolnym. W stosunku do Komisji Europejskiej, prowadzącej negocjacje w imieniu UE, wyrażono oczekiwanie większej transparencji, co będzie miało szczególnie istotne znaczenie wobec spodziewanego przedłużającego się procesu negocjacji, ich wielostronnego charakteru i różnic interesów państw członkowskich UE. Jednocześnie, wskazując na sektory wrażliwe dla Polski i Niemiec oraz zainteresowanie opinii publicznej tym tematem, partnerzy wskazali na szanse dla produktów unijnych, związane z dynamiką rynku amerykańskiego.

W kwestiach rolnictwa ekologicznego, podkreślono bardzo dobrą współpracę Polski i Niemiec na etapie technicznych konsultacji stanowisk wobec projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej, która pozwoliła na wprowadzenie wielu korzystnych zmian w pierwotnym projekcie. Wskazując na rosnące znaczenie rynku produktów ekologicznych i zaznaczając zbieżność stanowisk w wielu kwestiach związanych z przyszłym kształtem legislacji regulujących ten segment produkcji, strony zadeklarowały gotowość do dalszych konstruktywnych prac w obszarach, które nadal wymagają uzgodnień, w oparciu o poprawioną wersję projektu przedłożoną przez Prezydencję.

Strony powtórzyły rozbieżne stanowiska Polski i Niemiec w kwestiach działań interwencyjnych  wobec trudnej sytuacji na rynkach rolnych, powstałej w wyniku rosyjskiego embarga. Dotknięta w większym stopniu konsekwencjami zakazu wprowadzonego przez Federację Rosyjską, Polska podkreśliła oczekiwanie większej skuteczności działań Komisji Europejskiej i gotowości do uruchomienia stosownych mechanizmów w sytuacjach kryzysowych. Wypowiadający się przeciw podejmowaniu działań antykryzysowych Niemcy wskazywali na konieczność zdobywania nowych rynków zbytu dla produkcji unijnej, jak również wzmocnienia współpracy w walce z ASF. Jednocześnie Minister Flachsbarth podziękowała stronie polskiej za konsekwentne i skuteczne działania ograniczające ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Dla zaznaczenia priorytetowego charakteru relacji polsko-niemieckich w obszarze rolnictwa, podpisano deklarację podsumowującą rozmowy. Jest ona wyrazem woli pogłębiania i intensyfikacji współpracy, w wymiarze bilateralnym i w formule Trójkąta Weimarskiego, na rzecz skutecznej Wspólnej Polityki Rolnej oraz konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego sektora rolnego.

Do pobrania:

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT