Home Aktualności Porozumienie francusko-rosyjskie – działania Ministra Rolnictwa

Porozumienie francusko-rosyjskie – działania Ministra Rolnictwa

0
0

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 21 stycznia 2015 roku (znak: KRIR/KP/83/15)w sprawie działań MRiRW w związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacja Rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksportowane do Rosji z Francji świnie i wyroby z wieprzowiny, resort rolnictwa zapewnił, iż w świetle ostatnich doniesień medialnych dotyczących uzgodnień między Komisją Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie embarga na wieprzowinę, MRiRW podjęło niezwłoczne i zdecydowane działania dyplomatyczne na forum Unii Europejskiej, zmierzające do natychmiastowego wyjaśnienia w/w kwestii i zapewnienia równego traktowania państw członkowskich UE na jednolitym rynku europejskim:

W dniu 22 stycznia 2015 roku Ministerstwo wystąpiło na piśmie do Ministra Rolnictwa Łotwy, Pana Janis’a Duklavs’a, aktualnego Przewodniczący Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, z formalnym wnioskiem o uwzględnienie w agendzie posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 26 stycznia br. w Brukseli punktu dotyczącego negocjowania przez niektóre państwa członkowskie bilateralnych porozumień z Federacją Rosyjską dotyczących wznowienia eksportu trzody chlewnej oraz niektórych produktów wieprzowych na rynek rosyjski. Jednocześnie, powołując się na zasadę europejskiej solidarności, zaapelowało o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii przez Komisję Europejską.

Analogiczne wystąpienie zostało przekazane w dniu 22 stycznia 2015 roku do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Pana Phila Hogana.

W dniu 26 stycznia 2015 roku, podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli, Minister Sawicki wniósł pod obrady, jako punkt w sprawach różnych, kwestię wyjaśnienia bilateralnych uzgodnień między Komisją Europejską a Federacją Rosyjską jak również uzgodnień bilateralnych prowadzonych przez niektóre państwa członkowskie UE, zadając pytanie o zgodność takich działań z prawem i zasadami UE.

W wystąpieniu podczas posiedzenia Rady głos popierający stanowisko Polski zabrały: Litwa, Wielka Brytania, Estonia, Słowenia.

Na wniosek ministra, kwestia ewentualnego częściowego zniesienia rosyjskiego embarga na import wybranych towarów rolno-spożywczych z niektórych państw UE zostanie podniesiona przez Ministra Spraw Zagranicznych, Pana Grzegorza Schetynę w dniu 29 stycznia 2015 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych w Brukseli.

W dniu 30 stycznia 2015 roku Minister uczestniczył w V. Polsko-Francuskich Konsultacjach Międzyrządowych w Paryżu, w ramach których  rozmawiał o tych kwestiach z Ministrem Rolnictwa, Przemysłu Rolno-Spożywczego i Leśnictwa Republiki Francuskiej, Panem Stephanem Le FolFem.

MRiRW zapewnia o nieustannej determinacji do podejmowania wszystkich możliwych działań na forum Unii Europejskiej na rzecz ustabilizowania trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny, jak również na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków rosyjskiego embarga dla całego sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Jednocześnie, podkreśla gotowość do szczegółowego przedyskutowania kwestii problemowych i konstruktywnej dyskusji celem wypracowania skutecznych rozwiązań.         

Źródło: KRIR                                                    

 

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT