Home Aktualności Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca “Rozwój obszarów wiejskich”

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca “Rozwój obszarów wiejskich”

0
0

27 listopada 2014 r. w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej “Rozwój obszarów wiejskich”. Podczas tego posiedzenia omówiono następujące kwestie: nowa grupa dialogu obywatelskiego ds. Rozwoju obszarów wiejskich: wybory przewodniczących, strategiczny plan pracy, WPR i polityka rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, najnowsze informacje i wymiana poglądów nt. Przyjęcia umów o partnerstwie i analizy programów ROW, wnioski z kwestionariusza Copa-Cogeca nt. Programów rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020, wymiana poglądów na temat instrumentów dla młodych rolników, informacje nt. EPI AGRI, informacje na temat nowej Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Na początku posiedzenia Pani Oana Neagu z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstawiła sposób funkcjonowania nowych grup dialogu obywatelskiego. Uczestnicy podkreślili, ze potrzebna jest większa ilość spotkań tych grup (minimum trzy razy do roku). Następnie Pani Francesca Bignami z Copa-Cogeca omówiła wyniki pierwszego posiedzenia GDO ds. Płatności bezpośrednich. Poinformowała ona, ze nowy Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi weźmie udział w grudniowym posiedzeniu Prezydium i poruszy tę kwestię. Podkreślono, że zazielenianie powinno być stosowane dopiero od 2017r., chodzi tutaj o modyfikacje aktu podstawowego. Procedura ta jest bardzo długa, istnieje zatem niewielkie prawdopodobieństwo, ze wniosek ten zostanie przyjęty przez Komisje.

W kolejnej części spotkania Pani Neagu przedstawiła najnowsze informacje na temat przyjmowania programów rozwoju obszarów wiejskich. Podkreśliła ona, ze mamy tutaj 28 państw i 11 grup tematycznych. Większość państw członkowskich wykorzystała więcej niż 60% budżetu na cele tematyczne nr 5 i 6. Niewiele państw wykorzystuje budżet ROW na cel 9 –polaczenia społeczne i walka z ubóstwem. Punkt 4- przekierowanie się na gospodarkę niskowęglowa -w Belgii jest to około 15% budżetu. Jeśli chodzi o podstawowe usługi oraz odnawianie wsi-nie zostało to uwzględnione w Portugalii i w Estonii. Technologie w lesnictwie-6 państw członkowskich.

Następnie przedstawiona została prezentacja na temat wsparcia dla młodych rolników w Austrii. Jest to wsparcie w ramach I filaru. Rolnik nie może mieć więcej niż 40 lat, musi posiadać wyksztalcenie rolnicze. Średnio każdy rolnik otrzymuje 280 euro, a młodych rolnik otrzymuje dodatkowo 70 euro, przez okres maksymalnie 5 lat. W ramach II filaru, również istnieją instrumenty (w ramach art 19. (te same warunki co w I filarze)).

W popołudniowej części posiedzenia przedstawiono prezentacje programów rozwoju obszarów wiejskich w Holandii, Estonii i Polsce. Przedstawiając swoja prezentacje przedstawiciel Holandii poinformował uczestników, że w Holandii jest około 60 tysięcy rolników. Obowiązuje system historyczny oparty na płatnościach. Główne cele tego programu to wspieranie innowacji i przekazywania wiedzy. Większość funduszy należy spożytkować na szczeblu gospodarstw (bardzo ważne).

Jeśli chodzi o PROW w Estonii, 50% stanowią lasy, 25% terenów podmokłych oraz około 1 mln h terenów rolniczych. Rolnictwo to 1,5%PKB. Rolnictwo charakteryzują gospodarstwa rodzinne oraz bardzo duże gospodarstwa (niektóre nawet powyżej 10 tysięcy hektarów). W kwestii młodych rolników, sytuacja wygląda podobnie do sytuacji w Austrii. Cały budżet to około 1 miliard euro. Co się zmieniło w porównaniu z poprzednim okresem?: Wsparcie niepodlegające zwrotowi, inwestycje w budynki, produkty a nie w maszyny, instrumenty finansowe zapewniające wsparcie rolnikom np.; długoterminowe pożyczki. Fundusze inwestycyjne zostały podzielone na 4 koperty.

W kolejnej części spotkania strona polska przedstawiła funkcjonowanie programu obszarów wiejskich w Polsce. Poinformowano uczestników, że w Polsce jest ponad 1,5 mln zarejestrowanych rolników w systemie SAPS. 3 główne tematy w ramach PROW to wspieranie konkurencyjności, działania w dziedzinie klimatu, osiąganie zrównoważonego rozwoju, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy na terenach wiejskich. Istnieją 23 działania w nowym programie finansowym (główne działania: modernizacja gospodarstw, usługi doradcze, wiedza i innowacja). W związku z tym, ze Polska dotknięta jest w znacznym stopniu problemem klęsk żywiołowych, uruchomiono w tym celu specjalny program „Odnowa Wsi”. Jeśli chodzi o wysokość budżetu, cały budżet na PROW to 13 miliardów 500 mln złotych. Dla młodych rolników przewidziane są następujące warunki: do 40 roku życia, nie dłużej niż przez 5 lat, 62 euro do hektara, do 50 h włącznie; Płatności za zazielenianie: utrzymanie trwałych użytków zielonych (70 euro na h). 

Źródło: Biuro KRIR w Brukseli

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT