Home Aktualności Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wino” z udziałem eksperta KRIR

Posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Wino” z udziałem eksperta KRIR

0
0

W dniu 9 lutego 2015 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wino”. Wśród tematów podjętych podczas posiedzenia znalazły się: sytuacja rynkowa; wdrażanie WPR; programy wsparcia sektora wina, które będą obowiązywać po 2018 roku; uproszczenia dotyczące polityki jakości. W posiedzeniu udział wziął ekspert Krajowej Rady Izb Rolniczych Roman Grad – Członek Lubuskiej Izby Rolniczej.

Na wstępie posiedzenia przewodniczący grupy roboczej odniósł się do informacji rynkowych przedstawionych przez Komisję Europejską a dotyczących statystyk produkcji i sytuacji na rynku w Europie. Zdaniem przewodniczącego grupy roboczej dane dotyczące produkcji wina są spóźnione, raczej podstawowe i niestety nie nieodzwierciedlaną one rzeczywistości.

Zdaniem delegacji z Hiszpanii, dane, które są przedstawione są przez Komisję należy zmienić ponieważ nie są one aktualne. Wina z oznaczeniami geograficznymi reprezentują wolumin produkcyjny w Hiszpanii około 13 mln hektolitrów. Inne wina bez oznaczeń to około 23 mln hektolitrów. Dane te są zgodne z informacjami pochodzącymi z ministerstwa. Należy jednak zaznaczyć, że system informacji rynkowej nie jest zbyt skuteczny. Nasza organizacja spotka się z przedstawicielami ministerstwa aby omówić kwestie nowego systemu informacyjnego. Jednakże trudno jest uzyskać na czas wszystkie dane aby je na czas przekazać do ministrestwa.

Delegacja z Włoch podkreśliła, że również dane dotyczące produkcji wina w tym kraju różnią się od danych przedstawionych przez Komisję. Informacje, które są w naszym posiadaniu dotyczą produktu końcowego. Naszym zdaniem produkcja spadnie o około15% w stosunku do roku poprzedniego.  

Komentując wypowiedzi kolejnych delegacji przewodniczący grupy roboczej potwierdził, że jeśli nasze informacje rynkowe przedstawione przez organizacje różnią się znacznie od danych przedstawionych przez Komisję to niestety informacje przedstawione przez Komisję zostaną uwzględnione wobec informacji pochodzących od organizacji zrzeszonych w Copa-Cogeca.

Komentując punkt posiedzenia dotyczący konkurencyjności w ramach prac nad danymi produkcyjnymi przewodniczący grupy roboczej podkreślił, że wzrost konkurencyjności został zachwiany w 2007 roku głównie wśród win sprzedawanych luzem, ponieważ wina sprzedawane w butelkach są cały czas konkurencyjne. Należy również zauważyć jakie czynniki wpływają na konkurencyjność a są to marka, rozpoznawalność na rynku, oznaczenia itd.

Delegacja z Włoch jest zdania, że w pracach nad konkurencyjnością należy uwzględnić zdefiniowanie strategii co do używania oznaczeń wskazała również na potrzebę określenia drogi postępowania długo i średnioterminowej.

Delegacja z Francji zaznaczyła, że Komisja już przeprowadziła tego typu badania 2 lata temu. Czemu więc ma służyć kolejne badanie, zapytał przedstawiciel Francji? W 2012 roku Copa-Cogea ustanowiła cele dotyczące konkurencyjności i dzięki niektórym instrumentom udało się je osiągnąć. Inne czynniki wpływające na konkurencyjność, to polityka fiskalna i kurs monety europejskiej. Dostęp i dostosowanie produktu do rynku są bardzo ważnymi elementami. Na rynku jest miejsce dla wszystkich rodzajów win. Komisja wpadła w obsesję dotyczącą konkurencji i liberalizacji rynku i trzeba się do tego odnieść.

Delegacja z Niemiec jest zdania, że Komisja zbiera argumenty dla wdrożenia większej liberalizacji na rynku wina. Musimy zagwarantować, że Komisja europejska nie opublikuje dokumentu, który wychwala produkcję win w państwach trzecich, należy się ograniczyć do tego czym to sprawozdanie tak naprawdę jest. Nie należy przywiązywać wagi do tego dokumentu, ale w razie potrzeby umieć się na ten temat wypowiedzieć.

Nie zapominajmy jednak, że to badanie może przynieść negatywne wpływy. Nowi producenci win w krajach trzecich, starają się skopiować oznaczenia, które już w Europie istnieją.

Następnie przedstawiciel Sekretariatu przedstawił informacje na temat konferencji dotyczącej wdrażania nowego systemu zezwoleń wsadzania winorośli. Wiele państw członkowskich uczestniczyło w tej konferencji. W konkluzjach ze spotkania zauważono, że regionalizacja dotycząca zezwoleń jest możliwa na poziomie Unii Europejskiej ale bardzo trudna do osiągnięcia na poziomie krajów unijnych.

Następnie przewodniczący grupy roboczej rozpoczął omawianie punktu dotyczącego uproszczeń WPR odnoszących się do sektora produkcji wina. Podkreślił, że Sekretariat pracuje nad listą uproszczeń, która będzie dotyczyła każdego sektora produkcji rolnej. W ramach propozycji dotyczących uproszczeń znajdują się różne elementy etykietowania.

Uproszczenia mogą również dotyczyć automatycznego uznawania.

Komisja zaproponowała również przegląd rozporządzenia dotyczącego praktyk enologicznych.

Komentując ten punkt porządku obrad delegacja z Włoch zaznaczyła, że uproszczenia nie polegają na tym aby zmniejszyć ilość stron regulacji dotyczących sektora produkcji wina. To w żaden sposób nie pomoże temu sektorowi.

Na jakich zasadach Komisja będzie rozpatrywała uproszczenia i jakie są zasady ich tworzenia, czy celem jest stworzenie mniejszej ilości rozporządzeń czy ułatwienie prac w sektorze winnicznym, zapytał przedstawiciel z Włoch. Sytuacja musi być jasna i to pytanie należy zadać w Komisji.

W kolejnym punkcie porządku obrad uczestnicy rozmawiali na temat uproszczeń dotyczących polityki jakości. Przewodniczący grupy roboczej zaobserwował, że oznaczenia geograficzne i polityka promocji to najważniejsze elementy dla tego sektora produkcji rolnej. Należy przyjrzeć się polityce jakości w ramach jednolitej WOR oraz ochronie na poziomie międzynarodowym oznaczeń PDO i PGI.

Delegacja z Francji jest zdania, że potrzeba dwóch poziomów ochrony, nie zapominając o wymogach związanych ze specyfikacją i określeniami tradycyjnymi. Trzeba się zapoznać również z wnioskami Komisji.

W tym zakresie Niemcy poparły zbliżenie pomiędzy oznakowaniem towarowym i oznakowaniem specyficznym dotyczącym sektora winnicznego.

Pochylając się nad ostatnim punktem porządku spotkania przewodniczący grupy roboczej porosił o komentarze uczestników zebrania.

W tej kwestii głos zabrała delegacja z Włoch podkreślając, że propozycje programów wsparcia dla sektora wina po 2018 roku byłyby możliwe do omawiania gdyby były jakiekolwiek informacje ze strony Komisji europejskiej o rozpoczęciu działań w celu otwarcia dyskusji na temat jednolitej WOR, WPR czy specyficznych działań dotyczących specyfiki sektora produkcji wina. Wobec braku takowych informacji dyskusja na ten temat jest jałowa i nie przyniesie żadnych efektów.

Małgorzata Verset – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT