Home Aktualności Posiedzenie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynarii

Posiedzenie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynarii

0
0

W dniu 18 marca 2015 r.z inicjatywy strony polskiej odbyło się kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynarii. Posiedzeniu, które odbyło się w Moskwie przewodniczyli Główni Lekarze Weterynarii Polski i Rosji: Marek Pirsztuk i Jewgienij Niepokłonow.

Podczas posiedzenia:
1. Strona polska przedstawiła informacje na temat występowania przypadków afrykańskiego pomoru świń { ASF} u dzików oraz ognisk ASF u świń domowych.W tym względzie strona polska przytoczyła dane dotyczące liczby dzików w Polsce wraz z opisem geograficznym miejsc wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, a także przekazała informacje dotyczące badań przeprowadzanych w Polsce w kierunku ASF.Strona rosyjska podzieliła zdanie strony polskiej, że zlikwidowanie ASF nie jest możliwe bez aktywnej współpracy z Białorusią. Białoruskie służby weterynaryjne nie przekazują informacji o rzeczywistym rozprzestrzenianiu się ASF na swoim terytorium.Strona rosyjska zwróciła uwagę na to, że obywatele Białorusi wjeżdżający do Polski i krajów bałtyckich mogą przyczyniać się do przenikania wirusa, przewożąc ze sobą produkty zawierające genom ASF. Strona polska zgodziła się, że konieczne jest przeprowadzanie badań produktów konfiskowanych od obywateli białoruskich pod kątem obecności ASF.
Strona rosyjska z zadowoleniem przyjęła propozycję Głównego Lekarza Weterynarii Polski dotyczącą utworzenia wspólnej grupy roboczej, w ramach której specjaliści i naukowcy z państw, w których występuje ASF, mogliby wypracować wspólne modelowe działania zmierzające do zwalczania tego typu zachorowań. Spotkania grupy roboczej mogłyby odbywać się regularnie w PIW-PIB w Puławach oraz w podległym Rossielchoznadzorowi Federalnym Centrum Ochrony Zdrowia Zwierząt, a także w centrach naukowych zainteresowanych współpracą krajów.
Strony uzgodniły powiadomienie Komisji Europejskiej o utworzeniu takiej grupy roboczej.
2. Strona polska zwróciła się o przywrócenie uprawnień eksportowych – po zniesieniu embarga – 4 zakładom mleczarskim i 1 zakładowi wylęgu drobiu, w odniesieniu do których strona rosyjska wprowadziła czasowe ograniczenia wwozu. Strona polska już wcześniej przekazała informacje o działaniach naprawczych, wdrożonych przez w/w zakłady. Strona rosyjska zobowiązała się do przeanalizowania przekazanych materiałów.
3. Strona rosyjska zaproponowała stronie polskiej rozpatrzenie możliwości prowadzenia wspólnych prac w zakresie elektronicznej certyfikacji ładunków, co pozwoliłoby wykluczyć możliwość nierzetelnej certyfikacji i zapobiec próbom przemytu produktów z obu krajów. Strona rosyjska poinformowała również o wykryciu przypadków kiedy polskie produkty, przejeżdżające tranzytem do Kazachstanu, były rozładowywane i sprzedawane na terytorium Rosji. Strona polska powiadomiła stronę rosyjską o zarejestrowaniu na terytorium Polski incydentów związanych z działalnością nieuczciwych przedstawicieli rosyjskiego sektora biznesowego.
4. Strona rosyjska oświadczyła, że po ustaniu sankcji eksport będzie możliwy z tych, zakładów, które zostaną uprzednio skontrolowane przez rosyjskich specjalistów. Eksport zzakładów wpisanych wcześniej do rejestru eksporterów na podstawie gwarancji polskich służb weterynaryjnych będzie możliwy po skontrolowaniu ich przez służby rosyjskie. Obecnie eksport na zasadzie pre-listingu jest możliwy wyłącznie z zakładów paszowych po uzgodnieniu każdego przypadku przez stronę rosyjską ze służbami weterynaryjnymi pozostałych państw członkowskich Unii Celnej. Strona rosyjska zobowiązała się, że ponownie wystąpi do białoruskich, kazachskich i dodatkowo armeńskich służb weterynaryjnych w by uzgodnić możliwość eksportu z polskich zakładów paszowych, którym Główny Lekarz Weterynarii RP udzielił gwarancji.
5. Strony ustaliły, że kolejne posiedzenie polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. weterynarii odbędzie się jesienią na terenie Polski.
W ramach powyższej wizyty delegacja polska w dniu 19 marca 2015 r. odwiedziła również podległe Rossielchoznadzorowi Wszechrosyjskie Państwowe Centrum Jakości i Standaryzacji Śródków Leczniczych dla Zwierząt i Pasz.

Źródło: GIW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT