Home Aktualności Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Portugalii

Posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca w Portugalii

0
0

W dniach 22-24 kwietnia 2015 r. w Portugalii (Estorial) odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca oraz konferencja portugalskiej organizacji CAP. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu tym udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Dyrektor Biura KRIR Katarzyna Szczepaniak. Podczas posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca omówione zostały następujące tematy: informacje na temat uproszczenia WPR, informacje na temat handlu międzynarodowego, sprawozdanie finansowe Copa-Cogeca za 2014 r., dyskusja z p. Nuno Melo, posłem do Parlamentu Europejskiego, na temat sprawozdania w sprawie sytuacji sektora warzyw i owoców od momentu wprowadzenia reformy z 2007r.

Na początku posiedzenia omówiony został punkt dotyczący praktycznych wytycznych dla oceny czy stan trzody chlewnej zezwala na jej transport. W tej kwestii zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia bardziej ogólnej strategii. Podkreślono również, że sektor powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi, aby uniknąć wszelkiej dodatkowej reglamentacji. Reguły w zakresie transportu są często nieczytelne i mogą być różnie interpretowane.

Następnie przedstawione zostały informacje na temat uproszczenia WPR. Podkreślono, że podstawowe decyzje polityczne podjęte w ramach reformy 2013 powinny być przestrzegane, tak aby skoncentrować się na pracy.  Propozycje uproszczenia nie powinny zagrozić odpowiedniemu zarządzaniu finansami WPR lub uczynić go bardziej podatnym na błędy. Priorytetem powinny być obszary, które mają największe problemy oraz te, które wykażą największe korzyści z redukcji obciążeń administracyjnych. Sekretarz Generalny, Pekka Pesonen poinformował o wstępnej liście uproszczenia. Należy monitorować tę kwestię. Komisarz HOGAN pokreślił swoje zaangażowanie w proces uproszczenia. Pekka Pesonen poinformował również, że Copa-Cogeca rozpoczną konsultację na temat rozwoju obszarów wiejskich.

Jeśli chodzi o informacje na temat lobbingu w zakresie pakietu Komisji Europejskiej na rzecz zatrudnienia, wzrostu i inwestycji, uczestnicy zostali poinformowani o kontroli przepisów związanych z uproszczeniem-pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się w marcu br. W ramach prezydencji łotewskiej nastąpi wymiana poglądów, musimy upewnić się, że uzyskamy odpowiednie informacje. Podkreślamy znaczenie zazieleniania; elementy te będą przedmiotem debaty publicznej. Inne ważne elementy to stosowanie dopłat oraz liczba i zakres kontroli. Uproszczenie to kwestia która będzie jeszcze omawiana przez wiele lat. Przedstawiciel Finlandii poruszył kwestię użytków zielonych. Na Łotwie, w ramach zazieleniania proponowane są rozwiązania krajowe, które przyjęto dopiero w zeszłym tygodniu. Polska delegacja podkreśliła, że zostało już w tej sprawie skierowane pismo do Sekretariatu; mamy problem z zazielenieniem. Należy wstrzymać się z karami. Przedstawicielka z Litwy podkreśliła, że musimy walczyć ze zbyt dużą biurokracją; Komisja nie powinna nakładać sankcji na rolników w tym roku. Jeśli chodzi o uproszczenie, wszystko się coraz bardziej komplikuje. W niektórych regionach odczuwa się konflikt z administracją (rolnicy nie są zadowoleni). Pan Xavier Beulin wskazał, że bardzo ważne jest rozróżnienie działań krótko i długoterminowych. Komisja powinna zaproponować rozwiązania praktyczne. Co możemy zrobić w perspektywie krótkoterminowej? Musimy rozróżnić kwestie będące przedmiotem przeglądu od innych kwestii. Przewodniczący Copa, Jan Matt podkreślił, że należy ograniczyć kary, ponieważ mamy różne systemy i skomplikowane rozwiązania ; Copa powinna przedstawić propozycję rozwiązań.

Następnie poruszono kwestię handlu międzynarodowego. Uczestnicy zostali poinformowani, że Senat USA przyjmie utworzenie TPA- jest to bardzo ważny krok w procesie negocjacji. Jeśli chodzi o aktualną fazę negocjacji, nie spodziewamy się nowej oferty ze strony USA. Wskazano również bariery poza handlowe (CHOG, mleko, bariery celne). Pan Pesonen podkreślił, że podczas jego wizyty w USA dyskutowano wiele tematów, między innymi oznaczenia geograficzne. Zauważył on, że Europa już poszła na wiele ustępstw. Mamy wiele problemów z hormonami, regulatorami wzrostu. Dla USA, Komisja Europejska nie jest już tak wiarygodnym partnerem jak kiedyś. Poproszono nas, aby nie być zbyt agresywnym, ponieważ mogłoby to doprowadzić do zablokowania całej umowy. Polska delegacja podkreśliła, że jeśli będzie umowa, to należy zastanowić się w jaki sposób zostaną uregulowane kwestie takie jak np. GMO? Wiemy że w USA są one dozwolone; podkreślono również umowę stowarzyszeniową z Ukrainą (zboże z Ukrainy nie może być zatrzymywane w Polsce). Powinniśmy zorganizować nadzwyczajną konferencję w tej sprawie. Duńska delegacja podkreśliła, że potrzebujemy dostępu do rynku, który ma odbywać się na zasadzie równych warunków i uczciwej konkurencji. Potrzebna jest debata z Europosłami; musimy zastanowić się również nad dostępem do nowych rynków zbytu. Włoska delegacja zwróciła uwagę na obecne problemy w związku z pojawieniem się bakterii Xylella fastidiosa. Francja zamknęła już granice z Włochami. Zdaniem Włochów, negocjacje z USA są ważne, ale powinniśmy zająć się najpierw rynkiem wewnętrznym. Pan Ramos z Hiszpańskiej delegacji podkreślił, że brakuje konkretnych informacji na ten temat. Brakuje również mechanizmów przeciwdziałania sytuacji kryzysowej oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi (Komisja). Jeśli chodzi o działania w Parlamencie Europejskim, powinniśmy położyć nacisk na rozwiązania polityczne. Zabierając głos w dyskusji, delegacja polska podkreśliła, że USA wprowadza na rynek żywność, która jest skażona i nie możemy pozwolić na to na rynku europejskim. Należy podjąć odpowiednie działania, aby wszystkie wymagane kontrole były zachowane na granicach. Pan Matilla z Finlandii podkreślił, że potrzebne są środki ochrony własnego rynku; obecnie widoczny jest brak lojalnej konkurencyjności. Wypowiadając się w tej kwestii, polska delegacja wskazała również, że w USA topi się pszenicę, a powinniśmy zastanowić się nad jej eksportem, tam gdzie jest to potrzebne; brakuje również stabilności; eksport nie powinien być skierowany jedynie do Rosji.

Podczas posiedzenia Prezydiów miała również miejsce wymiana poglądów z p. Jose Diogo Santiago Albuquerque, portugalskim sekretarzem stanu ds. rolnictwa, na temat wdrażania reformy WPR ze zwróceniem szczególnej uwagi na uproszczenie. W swoim przemówieniu pan Sekretarz skupił się głównie na wdrażaniu reformy WPR. Podkreślił on, że należy zastanowić się nad sytuację po 2020r. Oczywiście konieczne jest upraszczanie WPR, aby ułatwić życie rolnikom. Pan Sekretarz dodał, że jest oczywiście po stronie rolników, a nie po stronie biurokracji. Znalezienie rozwiązań, które odpowiadałyby wszystkim nie jest łatwe w związku z różnorodnością warunków i systemów w poszczególnych państwach. Wspólne wysiłki i współpraca pozwolą na osiągnięcie zamierzonych celów.

Następnie Pan Przewodniczący poruszył punkt dotyczący sprawozdania grup ad hoc ds. Metod Pracy Copa. Poinformował on, że podczas ostatniego posiedzenia grupy ad hoc ds Metod Pracy Copa-Cogeca, opracowano skrótowy opis zmian operacyjnych w związku z aktualizacją statutów Copa i Cogeca w 2015r. Jest to nieformalne podsumowanie wniosków wyciągniętych przez grupy robocze ad hoc ds. metod pracy Copa i Cogeca oraz ich grupy techniczne ad hoc w 2014 i 2015 r. Przez ostatnich kilka miesięcy przedstawiciele pełnoprawnych organizacji członkowskich Copa i Cogeca omawiali sposoby na lepszą organizację lobbingu i zwiększenie skuteczności reprezentowania interesów członków organizacji. Wszystkie działania Sekretariatu Copa-Cogeca muszą przebiegać w zgodzie ze statutami, jednak w niektórych przypadkach można zastosować pewną dozę elastyczności. Jeśli to możliwe, odpowiedni przewodniczący powinni być zapraszani na inne posiedzenia (Prezydia, Prezydencje, POCC/CCC i CCC). Doceniono np. ich wkład w komunikację na temat rosyjskiego embarga. Kwestia ta zostanie poruszona w odpowiednich dokumentach statutowych. Sekretariat rozpoczął współpracę z innymi stronami zainteresowanymi, zwłaszcza w ramach łańcucha żywnościowego/ wartości. Przeprowadzono wiele działań lobbingowych wraz z innymi stronami zainteresowanymi UE. Sekretariat zorganizował wiele konkretnych działań lobbingowych obejmujących różne aspekty polityki, które były koordynowane na szczeblu POCC/CCC i odpowiednich grup roboczych. Opracowano strategie lobbingowe w zakresie kwestii handlowych, uproszczenia, ILUC, MIFID, rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego itd., a kiedy tylko to było możliwe przekazano je naszym członkom. Pan Przewodniczący Matt poinformował, że punt ten znajdzie się ponownie w porządku obrad kolejnego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca, które odbędą się w Rydze (Łotwa) i zostanie przedstawiony do przyjęcia przez członków. W związku z tym zmienione dokumenty nie zostały przyjęte na obecnym posiedzeniu Prezydium.

W kolejnej części posiedzenia Pan Fernando Castillo z Sekretariatu Copa-Cogeca przedstawił sprawozdanie finansowe za 2014r. Uczestnicy spotkania przyjęli sprawozdanie. Poinformował on również zebranych o ewentualnym wniosku o członkostwo w Copa jednej z organizacji rumuńskich.

Magdalena Montaigu – Biuro KRIR w Brukseli

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT