Home Aktualności Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

0
0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Zaliczki te ustala się na podstawie art. 32 ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w roku podatkowym 2015 obowiązuje analogiczna, jak w roku 2014  skala podatkowa, tj.:

do kwoty 85.528 zł – podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
ponad 85.528 zł – podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku – 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. – analogicznie, jak przed tą datą – jednostki terenowe KRUS pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr.

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Natomiast świadczenia wypłacane w niskich kwotach (uniemożliwiających potrącanie zaliczek na podatek dochodowy, tj. do 257 zł miesięcznie), których suma w ciągu roku nie przekroczy 3.091 zł, nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, 
a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 roku.

Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy o wskaźniku wymiaru 1,00, tj. w kwocie 844 zł 45 gr brutto do wypłaty otrzyma 728 zł 45 gr.

Z kwoty renty rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 116 zł, (tj. 105,59 zł + 10,56 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

844 zł (podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnego złotego) x 18% – 46,33 zł = 105,59 zł – zaliczka na podatek dochodowy

844,45 zł x 9% = 76 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

844,45 zł x 7,75% = 65,44 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

76 zł – 65,44 zł = 10,56 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2
Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej o wskaźniku wymiaru 1,16, tj. w kwocie979,56 zł brutto (844,45 zł x 1,16) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie837,56 zł.

Z kwoty emerytury rolniczej KRUS potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 142 zł, (tj. 130,07 zł + 12,09 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:
980 zł (podstawa opodatkowania zaokrąglona do pełnego złotego) x 18% – 46,33 zł = 130,07 zł – zaliczka na podatek dochodowy

979,56 zł x 9% = 88,16 zł, tj. po zaokrągleniu 88 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne,

979,56 zł x 7,75% = 75,91 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

88 zł – 75,91 zł = 12,09 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury.

Źródło: KRUS

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT