Home Aktualności PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW NA 2018 ROK
PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW NA 2018 ROK

PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW NA 2018 ROK

0
0

Młodzi rolnicy po raz kolejny w ramach PROW 2014-2020 będą mogli starać się o uzyskanie premii na rozwój posiadanego gospodarstwa. Wsparcie finansowe przyznawane jest w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy ono rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz przygotowania do sprzedaży wytwarzanych produktów rolnych. Maksymalna kwota pomocy, jaką młody rolnik może uzyskać, to 100 tysięcy złotych. Pomoc w formie premii wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza płatność (80% całkowitej kwoty wsparcia) przekazywana jest rolnikowi w ciągu 9 miesięcy od momentu pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy. Aby otrzymać premię, beneficjent musi wypełnić w tym czasie warunki, z zastrzeżeniem których została ta decyzja wydana. Pozostała kwota wypłacana jest po spełnieniu przez rolnika wszystkich warunków biznesplanu.

SYLWETKA MŁODEGO ROLNIKA

Beneficjent jest rolnikiem w wieku maksymalnie 40 lat. To co powinno go również wyróżniać to odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Młody rolnik ubiegający się o wsparcie powinien posiadać kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, bądź odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Jeżeli rolnik nie posiada wymaganych kwalifikacji zawodowych nie oznacza to, że nie może on ubiegać się o premię. Bez kwalifikacji również można wnioskować o pomoc, ale wówczas rolnik musi zobowiązać się, że uzupełni kwalifikacje w ciągu 3 lat od momentu otrzymania pozytywnej decyzji o pomocy. Co więcej, osoba ubiegająca się o wsparcie musi po raz pierwszy zaczynać prowadzić gospodarstwo jako jedyny kierujący.

Wsparcie dla młodych rolników mogą otrzymać ci wnioskodawcy, którzy zaczęli gospodarować (tj. stali się właścicielem lub objęli w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych) na własnych gruntach nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku. Do tej pory termin urządzania gospodarstwa był krótszy i wynosił 18 miesięcy do momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wydłużenie tego czasu pozwoli na wyznaczenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej, i tym samym na złożenie wniosku większej liczbie zainteresowanych. Ponadto młody rolnik ubiegający się o przyznanie premii przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa nie może dokonać żadnej z następujących czynności:

  • zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,
  • wystąpienia o płatności bezpośrednie,
  • wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
  • prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.

WIELKOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA

W przypadku Premii dla młodych rolników spore znaczenie ma wielkość ekonomiczna gospodarstwa, która według definicji oznacza wartość standardowej rocznej produkcji wyrażonej w euro. Mówiąc prościej – każde zwierze czy uprawa ma przyporządkowany określony dochód. Kiedy strukturę posiadanej produkcji przemnoży się przez standardowy dochód otrzyma się wielkość ekonomiczną gospodarstw, która w przypadku rolnika starającego się o dofinansowanie musi być wyższa niż 13 tysięcy euro, ale nie może przekraczać 150 tysięcy euro. Warto podkreślić, że wiedza o wielkości ekonomicznej na podstawie standardowej produkcji gospodarstwa jest przydatna nie tylko dla osób ubiegających się o Premie dla Młodych Rolników, ale także do sprawdzenia czy spełnione są kryteria dostępu do innych działań PROW 2014-2020, tj. modernizacji gospodarstw rolnych, restrukturyzacji małych gospodarstw, premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

KTO NIE OTRZYMA WSPARCIA

Premia dla młodych rolników nie jest przyznawana więcej niż jeden raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020. Co więcej, premia nie może być przyznana osobie, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013. Wyjątek od powyższych zasad stanowi sytuacja gdy pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Tymczasem w przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, bez względu na to, czy prowadzą oni razem wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Ponadto nie przewiduje się wspierania gospodarstw w zakresie: (i) chowu drobiu (nie dotyczy to produkcji ekologicznej), (ii) prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, (iii) prowadzenia niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (zwłaszcza hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych).

BIZNES PLAN JEST WAŻNY

Aby starać się o dofinansowanie dla młodych rolników z budżetu PROW na lata 2014-2020, należy wypełnić biznesplan. Wypełnianie biznesplanu należy zacząć od wprowadzenia podstawowych danych; należy wpisać Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa, w sytuacji jego braku może być PESEL. Następnie, ważne jest określenie celów, które chce się osiągnąć. W biznesplanie należy uwzględnić:

  • wszystkie posiadane działki,
  • rośliny, które są uprawiane lub rolnik ma zamiar uprawiać,
  • stan zwierząt w gospodarstwie,
  • stan wyposażenia gospodarstwa w środki transportu, ciągniki i maszyny oraz magazyny.

Bardzo istotne jest też określenie przez rolnika, na co chce on przeznaczyć premię. Należy też podliczyć wzrost ekonomiczny gospodarstwa, jaki chce się osiągnąć dzięki dofinansowaniu. Ważne jest aby wyniósł on nie mniej niż 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej. Aby zrealizować biznesplan, wnioskodawcy mają 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Ponadto beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu.

Nabór wniosków na premie dla młodych rolników, które mają ułatwiać rozpoczęcie działalności gospodarczej przez gospodarzy rozpocznie się w maju 2018 r.

Autor: Anna Wilkanowska

Facebook Comments Box