Home Aktualności Prezes KRIR prelegentem Zimowej Szkoły Leśnej IBL

Prezes KRIR prelegentem Zimowej Szkoły Leśnej IBL

0
0

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w dniu 18 marca 2015 r. w Sękocinie Starym wygłosił referat pt. „Zwierzyna a gospodarka rolna (szkody, wycena, odszkodowania)” podczas VII sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa pn. „Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej”.

Prezes KRIR zwrócił uwagę, że szkody powodowane przez zwierzęta łowne to problem. z którym borykają się zarówno rolnicy, jak i myśliwi w naszym kraju. W ostatnich dziesięciu latach stale obserwujemy wzrost liczebności zwierzyny (szczególnie dzików), czego skutkiem jest analogicznie wzrastający poziom szkód. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z projektami aktów wykonawczych określa tę problematykę w pkt. 3 uzasadnienia., jako jeden z celów zmiany ustawy: „wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich i zapewniających wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie w przypadku nierealizowania tego obowiązku przez koła łowieckie oraz umożliwiających ministrowi właściwemu do spraw środowiska określanie poziomów pozyskania zwierzyny”.

Projektowane rozwiązania w zakresie: tworzenia obwodów łowieckich, roszczenia odszkodowawczego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, prawa wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania, obowiązków informacyjnych oraz prawa skargi na sposób wykonywania polowania, wzmacniają uprawnienia osób władających nieruchomościami wchodzącymi w skład obwodu łowieckiego oraz zmniejszają niedogodności związane z koniecznością znoszenia przez nie realizowania gospodarki łowieckiej przez dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich, przy jednoczesnym zachowaniu obecnego modelu łowiectwa i zasad tworzenia obwodów łowieckich zapewniających warunki do prowadzenia łowiectwa (art. 23 ust. 1 Prawa łowieckiego), jednak nadal są niesatysfakcjonujące dla samorządu rolniczego i dla samych rolników.

Ze względu na istotną potrzebę zagwarantowania, że szkody łowieckie w różnych częściach kraju będą szacowane w ten sam sposób, za zasadną należy uznać projektowaną zmianę art. 49 Prawa łowieckiego polegającą na upoważnieniu ministra właściwego ds. środowiska do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa, w drodze rozporządzenia, nie tylko trybu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich, lecz także metody ich szacowania oraz sposobu ustalania wysokości odszkodowania. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie istotnych różnic w wycenie podobnych szkód na terenie kraju.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT