Home Artykuły Probiotyki w żywieniu przeżuwaczy
Probiotyki w żywieniu przeżuwaczy

Probiotyki w żywieniu przeżuwaczy

0
0

Dieta jest jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na dobrostan i stan zdrowia zwierząt, w tym przeżuwaczy. Oddziałuje na ich ogólną kondycję, płodność, wzrost, rozwój, a także wydajność użytkową. U młodych osobników racjonalne odżywianie powoduje prawidłowy przyrost masy ciała, umięśnienia, rozwój narządów wewnętrznych oraz kości. Dodatkowo wpływa na zwiększoną odporność na choroby.

Probiotyki stanowią istotny dodatek paszowy w żywieniu przeżuwaczy. Są to żywe mikroorganizmy, które mają za zadanie stworzenie lub utrzymanie korzystnej mikroflory jelitowej, niwelując tym samym drobnoustroje chorobotwórcze. Jest to dobra alternatywa dla antybiotyków, które eliminują wszystkie bakterie, zarówno te korzystne, jak i szkodliwe dla zdrowia zwierząt, co w efekcie prowadzi do obniżenia wydajności procesów trawiennych, za które odpowiadają m.in. mikroorganizmy.  Wprowadzane w ostatnim czasie regulacje prawne dotyczące stosowania antybiotyków wymuszają poszukiwanie alternatyw jakimi mogą być właśnie probiotyki. Do drobnoustrojów probiotycznych zalicza się najczęściej rodzaje Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus oraz gatunki należące do Bifidobacterium i Leuconostoc. W przypadku grzybów są to Saccharomyces cerevisiae, Yarrowia lipolytica czy Asperillus (A. oryzae, A. niger). Przeprowadzają one fermentację, rozkład celulozy znajdującej się w pokarmie roślinnym oraz produkują witaminy i aminokwasy ważne w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu zwierzęcia.

Probiotyki, oprócz wyżej wymienionych korzyści, pełnią istotną funkcję już od pierwszych dni życia u młodych przeżuwaczy. Redukują one straty hodowlane spowodowane upadkami poprzez zmniejszenie występowania oraz czasu trwania biegunek. Dodatkowo poprawiają wykorzystanie paszy, przyrosty masy ciała, a także pozwalają na skrócenie okresu tuczu. W późniejszym okresie życia usprawniają perystaltykę jelit, stymulują układ odpornościowy do walki z bakteriami chorobotwórczymi (m.in. E. coli, Salmonella spp.) oraz zapewniają lepszą jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, mleko, wełna czy skóry).

Innym ważnym czynnikiem przemawiającym za stosowaniem probiotyków jako dodatków paszowych jest zmniejszenie emisji metanu, nawet o 20%. Gaz ten odpowiada za powstawanie efektu cieplarnianego (25 – krotnie silniejszy efekt cieplarniany niż dwutlenek węgla), a dodatkowo niekorzystnie wpływa na zdrowie zwierząt, m.in. ograniczając energię, jaką pozyskują z pożywienia. Drobnoustroje probiotyczne przyczyniają się również do zapobiegania występowania kwasicy żwaczowej. Stabilizują pH żołądka  na poziomie powyżej 5,6 tj. niezagrażającym rozwojowi choroby. W przypadku kwasicy, za najbardziej skuteczny probiotyk uznaje się ten z wysoką zawartością drożdży Saccharomyces cerevisiae. Gatunek ten szybko obniża poziom kwasu mlekowego oraz stymuluje strawność celulozy.

Produkcja zwierzęca ma na celu dostarczenie swoim odbiorcom wysokiej jakości żywności, przede wszystkim także bezpiecznej, wolnej od szkodliwych substancji oraz pozyskiwanej w sposób zapewniający przeżuwaczom dobrostan. Drobnoustroje chorobotwórcze, do których zalicza się m.in. E. coli, Salmonella spp., Yersinia spp., mogą zostać przekazane w łańcuchu pokarmowym, w następstwie stanowiąc źródło chorób odzwierzęcych u ludzi. Bakterie te poprzez produkcję toksyn wywołują m.in. krwotoczne biegunki oraz prowadzą do ostrej niewydolności nerek wśród dzieci. Odpowiednia kombinacja drobnoustrojów probiotycznych redukuje ilość mikroorganizmów chorobotwórczych, tym samym obniżając ryzyko zakażenia nimi u ludzi.

Autor: Natalia Szeligowska

Facebook Comments