Home Aktualności Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW przyjęty

Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW przyjęty

0
0

Rada Ministrów przyjęła 27 stycznia 2015 r. projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt ustawy tworzy podstawy prawne wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonego w rozporządzeniu nr 1306/2013.

Projekt ustawy uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej (w szczególności chodzi o wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich).

W projekcie ustawy określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Przedstawiono zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. W projekcie ustawy zamieszczono też rozdział dotyczący utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020. W ramach KSOW rozwijana jest wymiana informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich między wszystkimi zainteresowanymi stronami. 

Według projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje m.in. następujące działania i poddziałania:

Transfer wiedzy i działalność informacyjna:

 • wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
 • wsparcie dla działań informacyjnych;
   

Usługi: doradcze, z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw:

 • wsparcie korzystania z usług doradczych,
 • wsparcie dla szkolenia doradców;
   

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:

 • wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
 • wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym;
   

Inwestycje w środki trwałe:

 • wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 • wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
 • wsparcie na inwestycje związane m.in. z rozwojem oraz modernizacją rolnictwa i leśnictwa;
   

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:

 • wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
 • wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
   

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:

 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
 • pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 • pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
   

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

 • wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii,
 • wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej;
   

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów;

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów;

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne:

 • płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych,
 • wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie;
   

Rolnictwo ekologiczne:

 • płatności na rzecz przechodzenia na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie,
 • płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie;
   

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami:

 • rekompensata na obszarach górskich,
 • rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi;

Współpraca: 

 • wspierane będzie tworzenie i funkcjonowanie grup zrzeszających m.in. rolników, przedsiębiorców i jednostki naukowe, które będą wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym;
   

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: 

 • chodzi np. o przygotowanie i realizację działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zatwierdzony przez Komisję Europejską 12 grudnia 2014 r., został przede wszystkim ukierunkowany na rozwój konkurencyjności i dochodowości w rolnictwie. Na jego realizację w latach 2014-2020 Polska uzyska 8,598 mld euro z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki krajowe przeznaczone na jego realizację wyniosą ok. 4,915 mld euro.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2015 r.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT