Home Aktualności Propozycja dotycząca zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań

Propozycja dotycząca zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań

0
0

Prezes KRIR opracował propozycje dotyczące zasad szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, które przedstawione są poniżej.

Rolnik ma obowiązek zgłoszenia szkody do wójta/burmistrza/prezydenta miasta w ciągu 3 dni od zauważenia szkody

Wójt w ciągu 7 dni wyznacza termin oględzin, wyznacza pracownika Gminy i powiadamia rolnika, właściwą izbę rolniczą, koło łowieckie, na którego terenie znajduje się szkoda

Strony szacują szkodę i ustalają wartość poniesionej straty

Jeśli wszystkie strony zgadzają się i podpisują protokół wtedy wójt w ciągu 7 dni występuje do wojewody o wypłatę odszkodowania

Wojewoda w ciągu 14 dni wypłaca odszkodowanie z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa)

Jeżeli strony podczas szacowania nie dojdą do porozumienia i nie podpiszą protokołu wójt powołuje rzeczoznawcę, wyznacza termin ponownego szacowania szkody, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od pierwszego szacowania i powiadamia zainteresowane strony.

Lista rzeczoznawców prowadzona jest przez izbę rolniczą (Kwalifikacje rzeczoznawców do ustalenia)

Koszty dojazdu i pracy rzeczoznawcy pokrywane są przez strony (rolnika i Koło łowieckie) w równych częściach (stawki rzeczoznawcy do ustalenia)

Rzeczoznawca dokonuje oględzin szkody i określa wartość strat. Protokół rzeczoznawcy wysyłany jest do wojewody i stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania

Wojewoda wypłaca odszkodowanie w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu – ewentualnie potrąca 50% kosztów rzeczoznawcy.

Odszkodowanie wypłacane jest z Funduszu Odszkodowawczego (ze środków budżetu państwa)

Wojewoda obciąża właściwe Koło łowieckie zwrotem 50% wypłaconego odszkodowania plus ewentualne koszty rzeczoznawcy (50%).

Jeżeli Koło łowieckie nie zapłaci w ciągu 14 dni wojewoda występuje do Polskiego Związku Łowieckiego o przejęcie zobowiązania koła łowieckiego.

PZŁ w drodze własnej egzekwuje od koła łowieckiego zapłaconą przez PZŁ należność.

Po wyczerpaniu tej procedury stronom przysługuje odwołanie do sądu.

Źródło: KRIR

 
 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT