Home Aktualności Rekomendacje Nadzwyczajnej Komisji KRIR w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

Rekomendacje Nadzwyczajnej Komisji KRIR w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

0
0

8 marca 2016 roku odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której oprócz członków Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Justyna Matys Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią, pan Mariusz Drozdowski Naczelnik Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i pan Leszek Żywno z tego samego departamentu.

Najważniejszym tematem spotkania było omówienie zmian wprowadzonych w projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy 293) i przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych prac nad ustawą w Sejmie RP.

W trakcie dyskusji przyjęto rekomendacje dotyczące dalszego procedowania projektu ustawy, które podczas posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 8.03.2016 r. przedstawił Przewodniczący Nadzwyczajnej Komisji KRIR Roman Włodarz:

Odnośnie sprzedaży ziemi z zasobu ANR:

 • zróżnicować regionalnie powierzchnię, której dotyczy kontrola sprzedaży (1 ha w woj. południowo wschodnich lub 5 ha w woj. zachodnich);
 • doprecyzować działania, do których ANR jest uprawniona w ramach gospodarowania zasobem także w zakresie sprzedaży związanej z interesem społeczno-gospodarczym;
 • w ustawie brak rozwiązań dotyczących praw nabytych przez dzierżawców, którzy oddali 30% dzierżawionej ziemi;
 • brak rozwiązań dotyczących spółdzielni i spółek pracowniczych;
 • należy podjąć inicjatywę ustawy o dzierżawie gruntów z zasobu ANR i gruntów prywatnych i uregulować sytuację dzierżawców, aby zapewnić im bezpieczne prowadzenie i rozwój gospodarstw;

Odnośnie obrotu ziemią przez prywatnych rolników:

 • nieodpowiednia definicja gospodarstwa indywidualnego;
 • warunek uznania za „rolnika zdolnego do zakupu ziemi” rolnika ubezpieczonego w KRUS jest nie do przyjęcia, taki zapis wyklucza aktywnych rolników z zakupu ziemi i rozwoju;
 • w projekcie niedookreślone są uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych do ingerencji w transakcje pomiędzy rolnikami. Istnieje obawa nieobiektywnych decyzji pracowników ANR.
 • zbyt daleko idące uprawnienia pracowników ANR odnośnie umów wstępnych i transakcji pomiędzy rolnikami. Rolnik powinien mieć możliwość wycofania się z transakcji sprzedaży, kiedy ANR wykonuje prawo pierwokupu po narzuconej przez siebie cenie. Jest to zbyt daleko idąca ingerencja.
 • należy bardzo szczegółowo doprecyzować kompetencje poszczególnych poziomów Agencji i procedury działania tej Agencji. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępnione są tylko 2 projekty rozporządzeń wykonawczych.
 • samo podjęcie ustawy jest istotne.
 • brak uspołecznienia sprzedaży na wzór francuskiego SAFERu. We Francji bardzo duże znaczenie ma czynnik społeczny i samorządy.

Ponadto Prezes W-MIR Jan Heichel – członek Nadzwyczajnej Komisji zgłosił następujące uwagi:

 • w art. 7 ustawy przywrócić warunkowe umowy sprzedaży, tak jak jest dotychczas. Po zawarciu wstępnej warunkowej umowy izby robiły rozpoznanie, czy nie ma w pobliżu chętnych rolników, którzy chcą powiększyć gospodarstwa;
 • przy sprzedaży nieruchomości rolniczych nie ma minimalnej granicy powierzchni gruntu. Należałoby określić próg minimalnej powierzchni gruntów podlegających kontroli ANR. Należałoby ustalić tę granicę pomiędzy 1 ha a 5 ha;
 • dobrze, że uszczelnia się luki prawne, o których mówiły już dawno izby rolnicze i związki zawodowe, żeby zapobiec utracie ziemi rolniczej.

Źródło: KRIR

 
Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT