Home Aktualności Samorząd rolniczy zwrócił się do RPO by wycofał wniosek do TK ws. uboju rytualnego

Samorząd rolniczy zwrócił się do RPO by wycofał wniosek do TK ws. uboju rytualnego

0
0

Mając na uwadze dobro polskich rolników, a jednocześnie w pełni szanując i przestrzegając obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, samorząd rolniczy w dniu 9 października 2014 r. wniósł do Rzecznika Praw Obywatelskich o wycofanie wniosku z dnia 24 października 2014 r. znak VII.5601.1.2014.AWO.MW skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 i 3 w części zawierającej słowa „po uprzednim pozbawieniu świadomości” w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych i zarazem przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju rytualnego na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych z art. 53 ust. 1, ust. 2 zdanie pierwsze i ust. 5 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 25 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Kwestia dopuszczalności tzw. uboju rytualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej została już przesądzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13. Z dniem ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw dopuszczalne stało się poddawanie zwierząt ubojowi w rzeźni (ubojni) według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne na podstawie art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009, s. 1). Jednocześnie w uzasadnieniu tego wyroku Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ograniczenia co do ewentualnego przeznaczenia mięsa z tzw. uboju rytualnego należą do rozstrzygnięć władzy ustawodawczej.

Wobec powyższego samorząd rolniczy wniósł o niepodejmowanie niekorzystnych dla polskich rolników działań, które mogą doprowadzić do pogorszenia i tak trudnej sytuacji w rolnictwie, osłabiając także konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec rolników z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w których ograniczenia w zakresie tzw. uboju rytualnego i przeznaczenia mięsa pochodzącego z takiego uboju nie są przewidziane. Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych jest tym bardziej uzasadniony, że na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13 w pełni urzeczywistniona została konstytucyjna zasada wolności religii i jej uzewnętrzniania.

Jednocześnie Zarząd KRIR poinformował, że niniejsze stanowisko jest odzwierciedleniem oczekiwań polskich rolników, czemu dano wyraz wnosząc do Sejmu obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk sejmowy nr 2349), przywracający możliwość dokonywanie tzw. uboju rytualnego. Z tych też względów wniósł o wycofanie wniosku z dnia 24 października 2014 r. znak VII.5601.1.2014.AWO.MW skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: KRIR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT