Home Artykuły SPOSOBY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW MINERALNYCH
SPOSOBY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW MINERALNYCH

SPOSOBY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW MINERALNYCH

0
0

Przechowywanie nawozów mineralnych wymaga przestrzegania kilku prostych zasad, które dają gwarancję, że będzie można cieszyć się produktem pełnowartościowym bez zmian w jego składzie i stanie skupienia. Zaleca się, aby przechowywanie nawozów mineralnych odbywało się w taki sposób, aby nawozy nie stanowiły zagrożenia i żeby były odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Poziom wilgotności

Wszystkie nawozy mineralne należy chronić przed wilgocią. W związku z tym powinny one być składowane w suchym oraz dostatecznie przewiewnym pomieszczeniu. W chwili kontaktu nawozu z wodą zachodzi reakcja egzotermiczna, czyli taka, która wydziela ciepło, a sam nawóz wykazuje tendencję do silnego zbrylania. Zaobserwowano, że największe tendencję do zbrylania mają nawozy wapniowe.

Jest to niemały problem ponieważ zbrylenie nawozów sypkich znacznie utrudnia ich rozsiewanie. Aby nawóz mógł „powrócić” do właściwej granulacji niezbędne są kosztowne zabiegi techniczne, których zadaniem jest rozkruszenie zbrylonego nawozu. Jedynym skutecznym sposobem na ochronę przed zbrylaniem jest doprowadzenie do obniżenia temperatury składowanego nawozu.

Temperatura przechowywania

Temperatura wewnątrz powinna zawierać się w przedziale od 5 do 20°C (niektóre źródła podają zakres temperatur od 5 do 30°C). Przechowywanie nawozu w za niskiej temperaturze może mieć na niego negatywny wpływ. Zbyt niskie temperatury mają niekorzystny wpływ szczególnie na nawozy płynne, które przy ujemnej temperaturze mogą obniżać swoją jakość. Reakcje chemiczne zachodzące przy temperaturze poniżej 0oC powodują w nawozie rozkład związków, doprowadzając do powstania nierozpuszczalnego osadu. Skuteczność stosowania takiego niepełnowartościowego nawozu jest mniejsza, gdyż rośliny nie mogą z niego pobrać składników pokarmowych, które wytrąciły się w postaci osadu. Z kolei zbyt wysoka temperatura przyspiesza przebieg reakcji chemicznych zachodzących w nawozie, co sprawia, że szybciej traci on swoją wartość.

Szczelne opakowanie

Nawozy należy składować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, które powinno być wystarczająco szczelne. Jeżeli nawozy o dużej zdolności pochłaniania wilgoci z powietrza przechowywane są w nieszczelnych opakowaniach, to mogą stać się maziste. Gdy pojawi się taki problem zaleca się rozpuścić nawóz w wodzie i stosować jego wodny roztwór.

Bezpieczeństwo zwierząt

Miejsce magazynowania nawozów mineralnych należy skutecznie oddzielić od pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta. Jeśli nie zachowa się należytej ostrożności, a nawóz zostanie zjedzony, na przykład przez krowę, może to doprowadzić do jej zatrucia bądź śmierć. Dodatkowo zaleca się, aby miejsce przechowywania nawozów odizolować od pomieszczenia z paszami dla zwierząt. Składowanie nawozów i paszy w bliskim sąsiedztwie może spowodować przedostanie się nawozów do paszy dla zwierząt. Warto podkreślić, że nawozy należy zabezpieczyć również przed dziećmi, których miejsce zabawy nie powinno się mieścić w pobliżu składowania niebezpiecznych dla zdrowia i życia materiałów.

Odległość ma znaczenie

Opakowania nawozów ustawiamy zachowując między nimi odpowiednią odległość, która zabezpiecza przed wymieszaniem się dwóch różnych nawozów w przypadku uszkodzeń opakowania. Ponadto nawozy przechowywane blisko siebie mogą wejść ze sobą w reakcje, np. mocznik z nawozami saletrzakowymi. Zaleca się aby wapno w trakcie przechowywania odseparować od innych nawozów.

Substancje palne

W pobliżu miejsca składowania nie mogą znajdować się materiały i substancje łatwopalne, takie jak:

  • słoma,
  • trociny,
  • oleje,
  • smary,
  • paliwa,
  • chemikalia rolnicze.

W magazynach, w których przechowywane są nawozy nie można używać otwartego ognia. Wynika to z tego, że większość nawozów azotowych zawiera azotany, które ulegają rozkładowi przy wysokich temperaturach, natomiast w 150˚C wydzielają toksyczne tlenki azotu. Niektóre produkty mogą wydzielać tlenki węgla  oraz tlenki siarki.

Konstrukcja budynku do przechowywania nawozów

Zaleca się aby magazyn przeznaczony na nawozy mineralne był wykonany z materiałów niepalnych (np. betonu, cegieł, stali) i posiadał wentylację. Nie można zapomnieć, że nawozy mineralne wykazują silnie destrukcyjny wpływ na elementy budowlane magazynów – dlatego budując magazyn dla nawozów trzeba wziąć pod uwagę właściwą izolację ścian, podłóg i słupów przed wilgocią.

Dobrą decyzją jest odsunięcie worków z nawozem od ściany o przynajmniej 1 metr. Jeżeli jest to wykonalne to dobrze jest umieścić worki z nawozem na drewnianych paletach. Nie dochodzi wówczas do bezpośredniego kontaktu pomiędzy workami wypełnionymi nawozem a posadzką budynku.

Odsunięcie nawozu od ścian i dachu, ułożenie go na paletach zabezpiecza materiały, z których wykonany jest budynek przed niszczącym działaniem substancji chemicznych, i sprzyja lepszej wentylacji budynku i tym samym nie dopuszcza do pojawienia się wilgoci w jego wnętrzu. Zaleca się również, aby podłoga w takim magazynie miała gładką i równą powierzchnię, pozbawioną wszelkich ubytków. Nawóz magazynowany poza budynkiem należy przykryć plandekami.

Autor: Dr inż. Anna Wilkanowska

Facebook Comments