Home Aktualności Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie

0
0

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła we wtorek w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej, w rozszerzonej formule o Bułgarię, Rumunię i Słowenię.

Spotkanie zorganizowane zostało w Bratysławie przez ministra rolnictwa Słowacji, sprawującej obecnie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i poświęcone było trzem tematom: poprawie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, uproszczeniu Wspólnej Polityki Rolnej oraz porozumieniu o lasach w Europie w ramach procesu FOREST EUROPE.

Omawiając temat pozycji poszczególnych uczestników łańcucha dostaw żywności, wszystkie delegacje były zgodne co do faktu, że należy wzmocnić pozycję przetargową producentów rolnych i przeciwdziałać nieuczciwym praktykom handlowym, które obecne są we wszystkich państwach członkowskich UE biorących udział w spotkaniu. Ministrowie zgodzili się, że konieczne jest podjęcie określonych działań na poziomie UE poprzez zdefiniowanie i zakazanie najbardziej typowych, nieuczciwych praktyk handlowych.

Wynikiem dyskusji w tym temacie było przyjęcie Wspólnego oświadczenia Ministrów Rolnictwa Republiki Czeskiej, Węgier, Polski, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii w sprawie poprawy pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności, w którym wezwano Komisję Europejską do jak najszybszego przedstawienia konkretnych propozycji legislacyjnych.

W następnej kolejności ministrowie omówili dalsze kroki w kwestii uproszczenia WPR, w kontekście konkluzji Rady przyjętych na majowej Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w tym zakresie. Delegacje były zgodne co do tego, że w niektórych obszarach konkluzje okazały się mało ambitne i nieuwzględnianą wszystkich postulatów zgłaszanych przez państwa Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w odniesieniu do definicji aktywnego rolnika oraz zazielenienia. Minister Szalczyk podkreśliła, że Polska od samego początku wskazywała na potrzebę uproszczenia WPR i zmniejszenia tym samym biurokratycznych obciążeń dla rolników. Z punktu widzenia Polski rok 2015 powinien być traktowany przez Komisję Europejską, jako rok przejściowy przy wdrażaniu zreformowanej WPR, a ewentualne naruszenia nie powinny spotkać się z dotkliwymi sankcjami dla rolników. Konieczne są dalsze zmiany, jeszcze przed terminem wakacyjnym, w takich obszarach jak zazielenienie, obszary proekologiczne, kary za przedeklarowanie powierzchni do płatności obszarowych w II filarze, w przypadku maksymalnych limitów dla tego typu płatności. Podsekretarz stanu poprosiła Prezydencję słowacką o rozważenie przygotowania wspólnego wystąpienia poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej wskazującego propozycje uproszczeń aktów delegowanych i wykonawczych wymagających pilnego wprowadzenia.

Ostatnim tematem omawianym na spotkaniu była przyszłość procesu FOREST EUROPE i przyjęcie wiążącego porozumienia o lasach w Europie. Prezydencja słowacka przygotowała wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej rozszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, które zostało zaakceptowane przez wszystkie uczestniczące delegacje, jako wyraz poparcia dla kontynuowania procesu FOREST EUROPE i przyjęcia stosownego porozumienia w tym obszarze.

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT