Home Aktualności Spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego

Spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego

0
0

Na zaproszenie ministra rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll`a do Le Mans przyjechali: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel oraz minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec Christian Schmidt.

Foto. od lewej minister Niemiec Christian Schmidt,  minister rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll oraz minister Krzysztof Jurgiel

Foto. od lewej minister Niemiec Christian Schmidt, minister rolnictwa Francji Stephane`a Le Foll oraz minister Krzysztof Jurgiel

Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się m.in. kwestie dotyczące: uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (tzw. omnibus), sytuacji rynkowej, negocjacji handlowych, podwyższenia pułapu pomocy de minimis, wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz przygotowania konferencji klimatycznej COP22 i związanej z tym francuskiej inicjatywy 4/1000.

Dyskutując na temat uproszczenia WPR, Ministrowie wyrazili potrzebę dalszej dyskusji na poziomie technicznym nad propozycjami zgłaszanymi przez poszczególne delegacje. Zdaniem Polski, projekt uproszczenia zreformowanej WPR, dyskutowany obecnie w ramach prac Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), nadal wymaga uzupełnienia o kilka istotnych zmian, szczególnie w kierunku umożliwienia państwom członkowskim decydowania o zakresie mechanizmów WPR.

Jednocześnie, aby w sposób efektywny realizować traktatowy cel Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest stabilizacja rynków rolnych, niezbędne są już dzisiaj decyzje dotyczące instrumentów rynkowych. Ministrowie byli zgodni, że na rynku mleka widać wprawdzie nieznaczną poprawę jednak rynek ten musi być stale monitorowany. Odnotowali również zaniepokojenie niektórych państw członkowskich odnośnie sytuacji na rynku wołowiny. Minister Jurgiel stwierdził, że w odniesieniu do rynku zbóż, konieczne jest zwiększenie ochrony celnej tego rynku oraz urealnienie poziomu ceny interwencyjnej dla zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji tj. co najmniej 150 euro/t, po to, aby system interwencji był skuteczny. Od kliku sezonów w sektorze zbóż obserwujemy stopniowe pogarszanie się koniunktury z uwagi na dużą podaż ziarna na rynku globalnym, niekorzystną sytuację cenową oraz preferencje w handlu przyznane m.in. Ukrainie. Minister Krzysztof Jurgiel poinformował, że wystąpił z wnioskiem do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi P. Hogana, o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż. Swoje obawy w tym zakresie do Komisji Europejskiej przekazała również COPA COGECA.

Z punktu widzenia Polski, istotny jest również problem zbyt niskich ilości owoców i warzyw przydzielonych Polsce do wycofania na podstawie projektowanych przepisów Komisji, które uruchomią mechanizm wsparcia dla sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo. Istnieje ryzyko, że redukcja podaży na takim poziomie nie pozwoli na ustabilizowanie sytuacji na rynkach owoców i warzyw, tradycyjnie eksportowanych do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, Polska wystąpi do KE o zwiększenie limitu, co uzyskało poparcie Ministrów Rolnictwa Francji i Niemiec.

Dyskutując kwestie związane z negocjacjami handlowymi Ministrowie podkreślili konieczność zapewnienia zasady wzajemności co do standardów bezpieczeństwa żywności w negocjowanych umowach handlowych. Ministrowie uzgodnili przygotowanie i przedłożenie wspólnego punktu 
w sprawach różnych na najbliższej Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w kwestii negocjacji handlowych z MERCOSUR, celem przeprowadzenia wymiany poglądów w tej kwestii.

W odniesieniu do ASF, Minister K. Jurgiel podkreślił, że Polska podejmuje intensywne, wielokierunkowe działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się tego wirusa na pozostałą część Polski oraz  Unii Europejskiej, co nie  jest łatwe m.in. w  związku z bliskością Białorusi i Ukrainy, gdzie ASF jest szeroko rozpowszechniony. Kompleksowy program działań zakłada wsparcie finansowe na rzecz m.in. rekompensowania strat rolnikom i zakładom z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych w wyznaczonych strefach. Podczas spotkania, ministrowie rolnictwa Francji i Niemiec byli zgodni co do tego, że w walce z ASF Polska powinna otrzymać wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej.

W konkluzjach rozmów przyjęte zostało wspólne oświadczenie Ministrów Rolnictwa państw Trójkąta Weimarskiego dotyczące trudnej sytuacji sektora wieprzowiny w związku z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń.

Tekst oświadczenia:

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 199,43 kB)

Źródło: MRiRW

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT