Home Aktualności Warunki uzyskania dopłat do ras zachowawczych bydła.
Warunki uzyskania dopłat do ras zachowawczych bydła.

Warunki uzyskania dopłat do ras zachowawczych bydła.

0
0

Celem ochrony ras zachowawczych zwierząt jest dążenie do utrzymania jak największej zmienności zasobów genetycznych oraz odtworzenie i stabilizacja cech genetycznych i fenotypowych
u danej rasy. Dla ras zachowawczych bydła charakterystyczny jest brak wyspecjalizowania w jednym, mlecznym bądź mięsnym kierunku użytkowania, co przyczynia się do obniżenia opłacalności chowu.

Jednakże ze względu na takie atuty jak długowieczność, duża odporność i zdrowotność, dobra płodność, żywotność cieląt i wartość biologiczna mleka oraz niewybredność w pobieraniu paszy, zwierzęta te
są cennym rezerwuarem genetycznym, mogącym być przydatnym w doskonaleniu innych ras bydła. Ponadto rasy te będąc związanymi z określonych obszarami kraju, stanowią część ich kultury hodowlanej. Stąd też bierze się konieczność ochrony tychże ras i zwiększenia liczebności należących
do nich osobników.

Jednym ze sposobów popularyzacji ras zachowawczych wśród hodowców i zwiększenia atrakcyjności ich hodowli jest wsparcie w postaci dopłat w ramach pakietu 7 „ Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie”, realizowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktualna wysokość dopłaty wynosi 1600 zł na 1 sztukę
i jest przyznawana corocznie przez okres pięciu lat.

Do hodowanych w Polsce ras zachowawczych należą: bydło polskie czerwone (RP), białogrzbiete (BG), polskie czarno-białe (ZB) i polskie czerwono-białe (ZR).  Warunkiem dostania
do nich dopłat jest posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej przynajmniej
1 ha. Ważne jest też określenie planu działalności rolno-środowiskowej. Kolejnym wymogiem
jest odpowiednia liczebność stada. Minimalna liczba krów tej samej rasy w stadzie to 4 szt.,
a maksymalna – 100 szt. Ponadto posiadane zwierzęta muszą spełniać kryteria kwalifikujące je do udziału w programie ochrony zasobów genetycznych danej rasy.

W tym celu konieczne jest poddanie krów ocenie wartości użytkowej. Oceniane są zwierzęta, które rozpoczęły pierwszą laktację. Podmiotem prowadzącym ocenę jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM). Brana jest pod uwagę zarówno użytkowość mleczna jak i rozpłodowa oraz cechy funkcjonalne. Ponadto w przypadku 20-25% pierwiastek ocenie poddaje się zgodność typu i budowy ze wzorcem rasy. Uzyskane informacje zapisywane w są w systemie teleinformatycznym SYMLEK.

Kolejnym kryterium kwalifikującym krowę do programu ochrony jest pochodzenie. Zwierzę musi wywodzić się z hodowli krajowej oraz spełniać szczegółowe warunki wzorca rasowego. Konieczne jest też oznakowanie zwierzęcia odpowiadające Ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
a także wpis do księgi hodowlanej danej rasy. W przypadku ras RP, ZB i ZR wymaga się,
aby przynajmniej ojciec był zakwalifikowany do programu ochrony.

Kryteria kwalifikacji do programu dla buhajów są bardzo zbliżone. Różnice polegają na tymi,
że u ras RP, ZB i ZR oboje rodzice muszą być objęci programem ochrony oraz zwierzęta wszystkich 4 ras muszą uzyskać co najmniej wynik dobry w ocenie typu i budowy.

Wymagania dotyczące rodowodu dla krów oraz buhajów ras ZB i ZR wskazują, że zarówno rodzice, jak i dziadkowie oraz pradziadkowie danej krowy muszę mieć polskie pochodzenie oraz być wpisanymi do księgi danej rasy. Dopuszczalny jest dolew krwi rasy holsztyńsko fryzyjskiej, jednak jej udział nie może być wyższy niż 25%.

Inne są kryteria odnoszące się do rasy BG. W tym przypadku tylko rodzice muszą być urodzeni
w Polsce oraz być wpisani do księgi hodowlanej rasy i zakwalifikowani do programu ochrony.
Jeżeli nie można udokumentować pochodzenia rodziców, zwraca się uwagę na to, czy można wykazać odrębność genetyczną potwierdzoną badaniami.

W odniesieniu do rasy RP warunkiem zakwalifikowania do programu jest pochodzenie
po rodzicach, dziadkach i pradziadkach urodzonych w Polsce i wpisanych do księgi rasy. W 1990 roku wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w programie nie może uczestniczyć krowa, której jeden
z przodków posiada więcej niż 50% dolewu krwi europejskiego bydła czerwonego.  Ponadto istnieje wymóg mówiący, że po roku 2020 wszystkie włączane do programu buhaje powinny mieć co najmniej 75% krwi rasy polskiej czerwonej.

Autor: Anna Balakowska

Facebook Comments